รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


11 ธันวาคม 2562  17:22
ค้นหา
 ข่าวสาร Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

เงินประกันกันเสียภาษีกันอย่างไร  
มีคนมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้เสียภาษี ลูกศิษย์ลูกหา แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่สรรพากรเอง ที่มาถามผู้เขียนตลอดเวลาว่า "เงินประกัน" จริงๆ แล้วต้องเสียภาษีเงินได้หรือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และถ้าต้องเสียภาษี จะเสียกันอย่างไร
13 ตุลาคม 2552 08:49:53
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5451/2549 (บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) โจทก์ กรมสรรพากร กับพวก จำเลย)  
เจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกตรวจสอบการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2539 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ได้มีหนังสือแจ้งการประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2539 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมเป็น เงิน 135,072,436 บาท กับมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิรอบระยะเวลา บัญชีปี 2540 จากที่โจทก์แสดงผลขาดทุนสุทธิ ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ไว้จำนวน 142,422,941.95 บาท เป็นกำไรสุทธิจำนวน 6,769,182.89 บาท
25 ธันวาคม 2561 08:20:45
ภาระภาษีจากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์กรณีผู้ซื้อรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนฯ  
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีภาระ ภาษีที่เกี่ยวข้องหลายประเภทได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ นอกจากนี้ ยังมีค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางกรณีเช่น กรณีผู้ขาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายอสังหาริมทรัพย์โดยมีของแถมให้กับลูกค้านั้นอาจจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น ก่อนจะทำการซื้อหรือขาย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจึงควรจะศึกษาข้อกำหนดต่างๆ เพื่อคำนวณจำนวนเงินภาษีที่จะต้องเสียให้ถูกต้อง
25 ธันวาคม 2561 08:20:31
มาตรการปรับเพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย  
ผู้เขียนได้อ่านพบบทสัมภาษณ์ของอธิบดีกรมสรรพากรท่านปัจจุบัน เกี่ยวกับการปรับเพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่าย เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อนำมาซื้อที่อยู่อาศัย บทสัมภาษณ์ดังกล่าวปรากฎอยู่ในเดลินิวส์ ออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 ถ้าผู้ที่อ่านบทสัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นผู้ที่กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาซื้อที่อยู่อาศัยในขณะนี้ น่าที่จะมีความพึงพอใจ เพราะการเพิ่มขึ้นของการยกเว้นภาษีเงินได้
25 ธันวาคม 2561 08:21:05
จ่ายเงินทดรองต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  
การประกอบธุรกิจในปัจจุบันโดยทั่วไป จะพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีรายจ่ายประเภทต่างๆ ในรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายที่เป็นต้นทุนของสินค้า หรือบริการโดยตรง หรือรายจ่ายประเภทที่เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารงาน ซึ่งรายจ่ายประเภทต่างๆ เหล่านี้ หากกิจการได้จ่ายไปจริงแล้วก็ย่อมนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ และหาก เป็นกรณีที่ถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไปด้วยแล้ว ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ย่อมนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นนั้นมาใช้เป็นภาษีซื้อ ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
25 ธันวาคม 2561 08:21:30
ส่งออกบริการกับปัญหาทางภาษีอากร  
การให้บริการในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นการให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และถ้าการให้บริการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการส่งออกบริการตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
13 ตุลาคม 2552 08:51:57
บริษัทได้รับ BOI ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก  
บริษัทได้รับ BOI ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสิตก โดยบริษัทเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบและส่วนประกอบต่าง ๆ ในการผลิตด้วยการใช้วิธีฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ MOLD แล้วนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ไปจำหน่ายให้แกลูกค้ากรณีดังกล่าวบริษัทไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่ง ท.ป. 4/2528ฯ ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ก็ตาม
13 ตุลาคม 2552 08:52:17
การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัท  
ข้อ ๗๒/๑ การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกัน ให้จัดทำเป็นคำขอเดียว โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทลงลายมือชื่อเป็นผู้ขอจดทะเบียน
ข้อ ๗๒/๒ การประชุมจัดตั้งบริษัทตามมาตรา ๑๑๑๑/๑(๒) จะต้องมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ทุกคนเข้าร่วมประชุมนับจำนวนหุ้นได้ครบตามจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนจะต้องให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น

13 ตุลาคม 2552 08:53:05
Tax Knowledge : ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มกับการเปลี่ยนแปลงใหม่  
ทุกวันนี้ผมต้องวางแผนการเดินทางเนื่องจากค่าน้ำมันเบนซินขึ้นราคา จะไปไหนทีจะต้องวางแผนว่าจะขับรถไปที่ไหน ไปยังไง จะขับรถไปเอง จะนั่งรถไฟฟ้า หรือรถแท็กซี่ เพื่อให้ประหยัดเวลาและประหยัดเงินที่ต้องจ่ายมากขึ้น

25 ธันวาคม 2561 08:22:58
ทุนจดทะเบียนที่ดีต้องมีการวางแผน  
โดยปกติกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจและต้องการจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดนั้น ย่อมต้องกำหนดทุนของบริษัทขึ้นมาตั้งแต่ตอนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ หากแต่ท่านทราบหรือเข้าใจคำว่า “ทุนจดทะเบียน” และ “ทุนเรียกชำระ” หรือไม่ว่ามีความแตกต่างกันเพียงใด และจะมีผลกระทบกับบริษัทของท่านอย่างไรหากขาดการวางแผนที่ดี

25 ธันวาคม 2561 08:23:14

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,601,739 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo