รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


18 ตุลาคม 2562  23:43
ค้นหา
 ข่าวสาร Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

ซื้อขายห้องชุด : รูปแบบใหม่ของสัญญาที่ใช้บังคับ  
อันเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจห้องชุดที่ดูเหมือนจะทวีความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับ แทนที่ที่พักอาศัยในรูปแบบของหอพัก แฟลต หรืออพาร์ตเม้นต์ ที่เราพบเห็นกันอยู่ทั่วไป


ของขวัญกับการเสียภาษี      
ซื้อกระเช้าของขวัญแจกลูกค้าในเทศกาล นำภาษีซื้อมาขอเครดิตได้หรือไม่

ปัญหาใบกำกับภาษีที่พบบ่อย    
ปัญหาที่มักจะพบกันอยู่บ่อยๆ คือ "ใบกำกับภาษี" ที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องออกให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ใช้เป็นหลักฐานในการขอภาษีซื้อคืน ของผู้จ่ายเงินที่ซื้อสินค้า
24 ธันวาคม 2561 08:08:58
การวางแผนภาษีอากรมีประโยชน์อย่างไร  
หากผู้ประกอบการรายใด ต้องการที่จะประสบผลสำเร็จโดยได้รับผลกำไรสูงสุด แต่อยากเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้ว ผู้ประกอบการนั้นจะต้องศึกษา หาความรู้ด้านภาษีให้ ได้เยอะที่สุด และที่สำคัญจะต้องคำนึงถึง ภาระทางภาษีอากร
09 ธันวาคม 2555 08:23:19
คำชี้แจงกรมสรรพากร การหักลดหย่อนซ่อมบ้าน-ซ่อมรถจากเหตุอุทกภัย  
คำชี้แจงกรมสรรพากร การหักลดหย่อนซ่อมบ้าน-ซ่อมรถจากเหตุอุทกภัย

06 มกราคม 2556 02:07:50
การหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษีอากรโดยใช้คณะบุคคล    
วิธีการจัดตั้งคณะบุคคลเป็นเท็จ และสร้างหลักฐานเท็จว่า มีการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่คณะบุคคล ซึ่งกรมสรรพากรได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้มีชื่อร่วมเป็นคณะบุคคล ไม่มีส่วนรู้เห็นในการจัดตั้งคณะบุคคล หรือมิได้มีการประกอบกิจการร่วมกันในฐานะคณะบุคคลแต่อย่างใด
24 ธันวาคม 2561 08:08:38
ภาษีมูลค่าเพิ่มกับเงินทดรองจ่าย  
ทดรองจ่าย เป็นรายจ่ายรายการหนึ่งซึ่งยังมีข้อถกเถียงกันอยู่มากว่า จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่และอย่างไร มีผู้เสียภาษีหลายท่านยังไม่เข้าใจถึงแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ ครั้นจะยึดถือตามแนวการตอบข้อหารือของกรมสรรพากร ก็ยังมีคำตอบที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บ้างวินิจฉัยว่าเงินทดรองไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บ้างก็วินิจฉัยว่าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้เสียภาษีอยู่มากทีเดียว

24 ธันวาคม 2561 08:08:01
ภาษีซื้อต้องห้าม แต่นำไปถือเป็นรายจ่ายได้ (ตอนที่ 1)  
ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อประกอบกิจการจนมีรายรับเกินกว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม (เกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี) ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการนั้นๆ มีหน้าที่ต้องยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะเรียกว่า “ผู้ประกอบการจดทะเบียน”
24 ธันวาคม 2561 08:06:37
ภาษีซื้อต้องห้าม แต่นำไปถือเป็นรายจ่ายได้ (ตอนที่ 2)  
ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองไปแล้ว ว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามที่กฎหมายยอมให้ผู้ประกอบการนำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ สำหรับตอนที่ 2 ผู้เขียนจะกล่าวต่อไปถึงภาษีซื้อต้องห้ามประเภทอื่นๆ บ้าง ซึ่งก็คือ ภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5 (4) แห่งประมวลรัษฎากร
24 ธันวาคม 2561 08:06:22
การจำหน่ายหนี้สูญ กับผลเสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ  
หนี้ที่เจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระนั้น ไม่ใช่ว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายหนี้สูญในทางภาษีอากรได้ทุกกรณี การที่จะทราบว่ากรณีใดจะเข้าหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) หรือกรณีใดจะเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพราะเป็นผลเสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร ความแตกต่างดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้อ่านควรทราบ เพราะต่างมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการทางภาษีอากรแตกต่างกัน ก็เพื่อประโยชน์ที่ถูกต้องทางภาษีอากร


24 ธันวาคม 2561 08:06:10

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,591,229 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo