รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


11 ธันวาคม 2562  17:24
ค้นหา
 ข่าวสาร Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์  
โจทก์ซื้อรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์ มาให้ลูกค้าเช่าซื้อ โดยโจทก์ซื้อรถยนต์ได้ใน ราคาที่หักเงินจองหรือเงินดาวน์ที่ลูกค้าจ่ายให้แก่ ผู้จำหน่ายรถยนต์ไปแล้วก่อนที่โจทก์กับลูกค้าทำหนังสือสัญญาเช่าซื้อกัน โจทก์ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำไปให้ลูกค้าเช่าซื้อโดยที่ไม่ต้อง จ่ายค่าตอบแทนในส่วนนี้
24 ธันวาคม 2561 08:15:04
ฎีกาภาษี-การขายตรง  
โจทก์ทั้งสามได้รับสินค้าเครื่องสำอาง พ. จากบริษัท ท. จำกัด ไปขายแก่บุคคลทั่วไป โดยโจทก์ทั้งสามได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะเป็นส่วนลดขั้นที่หนึ่งอัตราร้อยละ 40 ของราคาสินค้าที่บริษัทกำหนด และส่วนลดพิเศษเมื่อมียอดซื้อสินค้าตามเกณฑ์ที่บริษัท
24 ธันวาคม 2561 07:48:35
อากรแสตมป์ กรณีวิธีการคำนวณอากรเพื่อสลักหลังตราสาร  
สำนักงานฯ มีภารกิจที่ต้องตรวจสอบสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการตรวจสอบการชำระอากรเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องตรวจสอบว่า คู่สัญญาของทางราชการมีการชำระอากรหรือไม่ ชำระอากรครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปโดยถูกต้องตามประมวลรัษฎากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอทราบว่า
28 กันยายน 2554 10:23:02
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเรือลากจูงลำเลียง  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล. ประกอบกิจการรับจ้างลาก ดึง ดัน เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกแก๊ส และเรือบรรทุกสินค้าทุกชนิดเข้าเทียบท่าโดยห้างฯ ได้ตกลงรับจ้างให้บริการเรือลากจูงกับ บริษัท ป. โดยใช้เรือ TUG BOAT ปฏิบัติภารกิจ ดึง ดัน ประคอง นำเรือบรรทุกน้ำมัน และเรือบรรทุกแก๊ส เข้าเทียบท่าเรือและออกจากท่าเรือของคลัง ห้างฯ จึงหารือว่าการประกอบกิจการดังกล่าวได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไร
24 ธันวาคม 2561 08:07:00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งเครื่องรับฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  
สัญญาเช่าฯ ตกลงให้ธนาคาร ก. เช่าพื้นที่ เนื้อที่ ๖.๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของการไฟฟ้าฯ เพื่อใช้เป็นที่ติดตั้งเครื่องรับฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) โดยมีอัตราค่าเช่า ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี เป็นเงินค่าเช่าทั้งสิ้น ๒๑๖,๐๐๐ บาท
จึงขอทราบว่า สัญญาให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๑(๑)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร
24 ธันวาคม 2561 08:06:51
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักเงินบริจาค  
มูลนิธิฯ ได้รับการประกาศกำหนดเป็นสถานสาธารณกุศล และได้ทำกิจกรรมสาธารณกุศลส รวมถึงให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณกุศล โดยได้รับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไปที่สนับสนุนการทำกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงขอทราบว่า
24 ธันวาคม 2561 08:15:09
วิธีการเสียอากร  
ในกรณีแสตมป์ดุน คือการได้เสียอากรโดยใช้กระดาษมีแสตมป์ดุนเป็นราคาไม่น้อยกว่า อากรที่ต้องเสีย และขีดฆ่าแล้ว หรือโดยยื่นตราสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ดุน และชำระเงินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและขีดฆ่าแล้ว หรือ

24 ธันวาคม 2561 08:11:47
ปัญหาข้อพิพาททางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร (ตอนที่ 3)  
ได้แก่กรณีการออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 47(1)(ญ)
10 มิถุนายน 2554 08:30:59
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อ  
ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการหลายรายมักทำธุรกิจให้มีความหลากหลายและครบวงจรมากขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผู้ประกอบการคนเดียวอาจประกอบธุรกิจหลายประเภท ซึ่งบางธุรกิจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและบางธุรกิจไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
24 ธันวาคม 2561 08:11:28
รู้รอบด้านมาตรการประกันชีวิตแบบบำนาญ  
กรมสรรพากรได้กำหนดข้อกฎหมาย ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการประกันภัยไว้ในหลายกรณี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการทำสัญญาประกันภัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการประกันชีวิตซึ่งถือเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงภัยและเป็นการออมในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อส่งเสริม การออมและบรรเทาภาระการจ่ายค่าเบี้ยประกันรวมทั้งเงินค่าความเสียหายที่ประชาชนได้รับ โดยที่ผ่านมาได้มีมาตรการสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
24 ธันวาคม 2561 08:11:18

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,601,757 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo