รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


21 มิถุนายน 2562  06:20
ค้นหา
 ข่าวสาร Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร    
การประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ นับว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นจำนวนมาก และ มีความมั่นคงสูงธุรกิจหนึ่ง
24 ธันวาคม 2561 08:22:14
มาตรการการจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา 76 ทวิ ของประมวลรัษฎากร  
"บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มีลูกจ้าง หรือ ผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย
24 ธันวาคม 2561 08:22:24
วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากรประจำปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)  
สรุปแนวโน้มข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ในช่วง 12 เดือน ของปีงบประมาณ 2551 โดยอาศัยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย
03 ตุลาคม 2552 08:44:27
วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากรประจำปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ของปีงบประมาณ 2551 ขยายตัว ร้อยละ 5.8, 6.1 และ 5.3 ตามลำดับ เนื่องจากการใช้จ่ายภายในประเทศและการลงทุนฟื้นตัวช้า
03 ตุลาคม 2552 08:23:04
รู้หลักเกณฑ์ขยายกำหนดเวลาไม่ผิดอาญา ไม่เสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม  
ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เป็นบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด ได้กล่าวถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่จะต้องเสียภาษีอากรให้รัฐ
03 ตุลาคม 2552 08:22:25
รัฐวิสาหกิจไทยมีภาระภาษีอย่างไร  
หลายท่านคุ้นเคยกับรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) ในแง่มุมที่เป็นองค์กรของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50
03 ตุลาคม 2552 08:57:15
CPTA คือใคร  
นระบบธุรกิจของนานาประเทศ ผู้ลงทุนจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้เพื่อ ใช้ในการตัดสินใจลงทุน ขณะเดียวกันผู้บริหาร ธุรกิจก็ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจเช่นกัน โดยข้อมูลสำคัญซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดที่มีคุณภาพที่ถูกต้องคืองบการเงิน ประกอบด้วย งบกำไรขาดทุนซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของธุรกิจและงบดุลซึ่งแสดงฐานะการเงินของธุรกิจ
03 ตุลาคม 2552 08:57:48
ภาษีขายและภาษีซื้อ ก่อนการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
กรณีผู้ประกอบการ ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการใดๆ ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีมูลค่าของฐานภาษี เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม และกิจการดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายแล้ว
13 ตุลาคม 2552 08:43:31
การลดอัตราภาษีในประเทศอินโดนีเซีย  
ผู้แทนรัฐสภาแห่งอินโดนีเซียรายงานว่า รัฐสภาแห่งอินโดนีเซียเห็นชอบให้มีการลด อัตราภาษีทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น
13 ตุลาคม 2552 08:49:31
เงินประกันกันเสียภาษีกันอย่างไร  
มีคนมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้เสียภาษี ลูกศิษย์ลูกหา แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่สรรพากรเอง ที่มาถามผู้เขียนตลอดเวลาว่า "เงินประกัน" จริงๆ แล้วต้องเสียภาษีเงินได้หรือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และถ้าต้องเสียภาษี จะเสียกันอย่างไร
13 ตุลาคม 2552 08:49:53

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,566,056 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo