รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


11 ธันวาคม 2562  17:24
ค้นหา
 ข่าวสาร Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

การวางแผนภาษีอากรมีประโยชน์อย่างไร      
หากผู้ประกอบการรายใด ต้องการที่จะประสบผลสำเร็จโดยได้รับผลกำไรสูงสุด แต่อยากเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้ว ผู้ประกอบการนั้นจะต้องศึกษา หาความรู้ด้านภาษีให้ ได้เยอะที่สุด และที่สำคัญจะต้องคำนึงถึง ภาระทางภาษีอากร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ เพราะหมายถึงภาระค่าใช้จ่าย ของธุรกิจที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนั้นการวางแผนทางภาษีอากร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการปฏิบัติในทางภาษีอากรให้เป็นไปโดยถูกต้องและ ครบถ้วน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจดังนี้
24 ธันวาคม 2561 07:46:57
 
การแตกหน่วยภาษีโดยตั้งคณะบุคคล  
การตั้งคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นหลักการพื้นฐานที่สุด และได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุดในหมู่ผู้เสียภาษีที่มีอันจะกินทั้งหลาย เพราะมีรายได้แยะ จึงต้องการลดฐานภาษี มิให้ก้าวล่วงเข้าสู่ช่วงเงินได้ที่สูงๆ

ตาม มาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ( ปพพ.) “ อันสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

มาตรการยกเว้นภาษีบ้านหลังแรก      
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 528) พ.ศ.25541 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่คนไทยผู้ซื้อ “บ้านสำเร็จรูปพร้อมที่ดิน” หรือ “ห้องชุดในอาคารชุด” ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นครั้งแรก เรียกว่า “มาตรการยกเว้นภาษีบ้านหลังแรก”
24 ธันวาคม 2561 07:47:15
 
ผลทางภาษีในกรณีสินค้า/ทรัพย์สิน เสียหายจากอุทกภัย    
มหาอุทกภัยในปีนี้ ได้ก่อความเสียหายต่อภาคธุรกิจของไทยอย่างมหาศาล บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ได้พยายามปกป้องกิจการจากอุทกภัยดังกล่าว ทั้งด้วยการป้องกันสารพัดวิธี การขนย้ายทรัพย์สินและสินค้าไปที่สูงหรือที่ปลอดภัย บางแห่งสามารถจัดการได้ทันท่วงที แต่บางแห่งก็ได้รับความเสียหาย เช่น กรณีน้ำเข้าท่วมรถถยนต์ที่ประกอบเสร็จ ซึ่งเป็นสินค้ารอการขายร่วม 200 คัน ของบริษัทผลิตรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง บทความนี้ จะวิเคราะห์ผลทางภาษีในกรณีสินค้า/ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากอุทกภัย


21 ธันวาคม 2561 08:30:56
มาตรการทางภาษีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554      
“น้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแล้ง...” ตอนนี้คงไม่มีคนไทยคนไหนเห็นด้วยกับเนื้อพลงประโยคนี้ แต่น่าจะเห็นด้วยกับเนื้อเพลงประโยคต่อไปที่ว่า "พี่ว่าน้ำแห้ง ให้ฝนแล้งซะยังดีกว่า...” เพราะภาพคนหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคา และภาพใบหน้าของบรรดาผู้ประสบภัยที่ร่ำไห้ด้วยน้ำตานองหน้า สิ้นเนื้อประดาตัว สะเทือนใจของคนที่พบเห็นมาก


24 ธันวาคม 2561 07:47:44
 
ภาษีอากรเกี่ยวกับกรณีบริษัทจ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบภัยพิบัติ  
วิกฤตการณ์น้ำท่วมในปี 2554 นี้ถือได้ว่าเป็นมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี มีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินี้จำนวนมาก พื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 64 จังหวัด เสียชีวิต 533 ราย สูญหาย 2 ราย และยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 24 จังหวัด ที่อยู่ระหว่างฟื้นฟู 40 จังหวัด1


24 ธันวาคม 2561 07:49:02
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในการซื้อรถยนต์คันแรก  
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ก.ย.2554 ให้กรมสรรพสามิตลดหย่อนภาษีสรรพสามิตตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 1 แสนบาท สำหรับคนไทยที่ซื้อรถยนต์คันแรก ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท มีขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี/รถยนต์กระบะ (Pick up) หรือรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2554 ถึง 31 ธ.ค.2555 โดยผู้ซื้อต้องไม่เปลี่ยนการถือครองกรรมสิทธิ์ภายใน 5 ปี โดยผู้ซื้อจะได้รับเงินภาษีสรรพสามิต คืนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ยื่น

24 ธันวาคม 2561 07:48:47
 
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความหมายของ “เงินได้พึงประเมิน” และ “รายได้” ตามประมวลรัษฎากร    
ประมวลรัษฎากรมิได้นิยามคำว่า “รายได้” แต่นิยามคำว่า “เงินได้พึงประเมิน” ในมาตรา 39 ว่าหมายถึง “เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินได้ที่กล่าวนี้ให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ด้วย”


24 ธันวาคม 2561 07:48:25
ฎีกาภาษี-การขายตรง  
โจทก์ทั้งสามได้รับสินค้าเครื่องสำอาง พ. จากบริษัท ท. จำกัด ไปขายแก่บุคคลทั่วไป โดยโจทก์ทั้งสามได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะเป็นส่วนลดขั้นที่หนึ่งอัตราร้อยละ 40 ของราคาสินค้าที่บริษัทกำหนด และส่วนลดพิเศษเมื่อมียอดซื้อสินค้าตามเกณฑ์ที่บริษัท
24 ธันวาคม 2561 07:48:35
 
ขายสินค้าที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  
ก่อนที่เราจะมาพิจารณาว่าการขายสินค้าที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ผู้เขียนอยากให้ท่านผู้อ่านทำความเข้าใจความหมายของคำว่า “สินค้า” ก่อนว่า สินค้าในทางภาษีอากรนั้นหมายถึงอะไร ซึ่งความหมายของคำว่าสินค้านั้นได้มีการบัญญัติไว้ในส่วนของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1 (9) แห่งประมวลรัษฎากรว่า


24 ธันวาคม 2561 08:05:59

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,601,755 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo