รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


11 ธันวาคม 2562  17:24
ค้นหา
 ข่าวสาร Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

ประเด็นปัญหาน่าสนใจเกี่ยวกับรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน  
เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่มิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี การที่กฎหมายต้องกำหนดขอบเขตจำกัดรายจ่ายไว้ก็เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี ไม่ว่าโดยการแสดงรายจ่ายผิดจากความเป็นจริง หรือเกินสมควร หรือนำรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวกับกิจการมาถือเป็นรายจ่ายของกิจการ
24 ธันวาคม 2561 08:17:04
รอบรู้เรื่องการประกันเงินฝาก  
การประกันเงินฝาก คือระบบการจ่ายเงินให้ผู้ฝากเงินในวงเงินที่กำหนดให้ เมื่อสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ระบบประกันเงินฝากถูกปิดกิจการ ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินฝากคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องรอจนถึงการชำระบัญชีทรัพย์สินของสถาบันการเงิน สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่นำระบบประกันเงินฝากมาใช้ในปี 2476
25 ธันวาคม 2561 08:19:35
ท่องโลกภาษี  
สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ผ่านความเห็นชอบการพิจารณาร่างกฎหมายภาษีจากการนำเสนอของคณะกรรมการการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติ (NDRC) กรณีการปฏิรูปการบริหารจัดเก็บภาษีสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติสำหรับระยะเวลา 5 ปี
25 กุมภาพันธ์ 2554 11:32:29
อย่างไรจึงจะเป็นสัญญาเช่าทรัพย์และข้อพิจารณาทางภาษีอากร  
การเช่าทรัพย์คือธุรกรรมที่ผู้เช่า ทำสัญญาเช่าทรัพย์สินใดจากผู้ให้เช่า ก็เพื่อที่ ผู้เช่าได้ใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน อาคาร บ้าน รถยนต์ หรือทรัพย์สินใดๆ สัญญาเช่าเป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งจะมีบุคคลสองฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องคือฝ่ายผู้ให้เช่าและฝ่าย ผู้เช่า การที่บุคคลทั้งสองฝ่ายดังกล่าวมาตกลงทำสัญญาเช่าทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่ง ย่อมมีเงินได้หรือรายได้เกิดขึ้นจากการให้เช่าหรือถือว่ามีเงินได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งก็จะต้องมีภาระภาษีตามมาอย่างแน่นอน ในการพิจารณาประเด็นภาษีอากรให้ถูกต้องได้นั้น ในเบื้องต้นผู้ที่เกี่ยวข้องจำต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนว่าอย่างไร จึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าทรัพย์ เนื่องจากบางสัญญาใช้ชื่อว่าสัญญาเช่าทรัพย์
25 ธันวาคม 2561 08:19:52
ท่องโลกภาษี  
รัฐบาลโปรตุเกสได้ให้ความเห็นชอบในการบรรจุ 2 มาตรการภาษีไว้ในแผนงบประมาณประจำปีของรัฐบาล รวมทั้งข้อเสนอในการเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 20 จากผลได้จากทุนที่ ได้รับจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และแผนการขยายเพดานอัตราภาษีเงินได้สูงสุดสำหรับบุคคลธรรมดา
24 ธันวาคม 2561 08:17:46
ฎีกาภาษี  
โจทก์เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เจ้าพนักงานประเมินจำเลยที่ 1 ได้ออกหมายเรียกให้โจทก์มาพบ โจทก์ได้รับหมายเรียกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545 แต่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก จึงได้ออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหมายเรียก โจทก์ได้รับเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545 แต่ก็ไม่มาพบตามหนังสือเตือนแต่อย่างใด เจ้าพนักงานประเมินจึงได้ส่งเรื่องให้ดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์ตามมาตรา 36 และ 90/2 แห่งประมวลรัษฎากร
24 ธันวาคม 2561 08:18:15
การยื่นแบบและคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี  
การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี มีหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้
24 ธันวาคม 2561 08:17:55
รู้สิทธิยกเว้นและค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
บุคคลเมื่อมีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(1) – (8) เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ ประมวลรัษฎากร จึงกำหนดให้หักค่าลดหย่อน (Allowances Exemptions) ได้อีก ค่าลดหย่อนแตกต่างกับค่าใช้จ่ายในข้อที่ว่า ค่าใช้จ่ายเป็น ต้นทุนหรือเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ได้ซึ่งเงินได้
24 ธันวาคม 2561 08:18:27
เล่าเรื่องหนัง ฟังเรื่องภาษี  
สะบายดี เอ๊ย... สวัสดี อีกครั้งค่ะ...ที่ต้องทักทายกันแบบนี้ก็เพราะเราห่างหายกันไปนาน...น...เป็นครึ่งปีทีเดียว ก็ภารกิจทั้ง ส่วนรวม ส่วนตัว ส่วนกลางของผู้เขียนทั้ง 3 ซึ่งยุ่งมาก และต้องแบกรับภาระหลายด้านตามประสานักกิจกรรม เจอะเจอกันอีกทีก็สิ้นปีวัว (ดุ) เข้าสู่ปีเสือ (ทอง) กันแล้ว ถือเป็นฤกษ์ดีของ การเริ่มต้นสิ่งดีๆ กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
18 มีนาคม 2553 20:30:54
ประเด็นภาษีต้องระวังหลังปีใหม่  
เมื่อถึงช่วงสิ้นปี บริษัทหรือห้างร้านต่างๆ มักจะมีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อสร้างสัมพันธ์และขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานลูกจ้างให้ตั้งใจทำงานในปีต่อๆ ไปยิ่งขึ้น รูปแบบการจัดงานปีใหม่ของบริษัทก็แน่นอนว่าประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่ม แจกของขวัญจับสลากของรางวัล
24 ธันวาคม 2561 08:18:38

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,601,754 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo