รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


11 ธันวาคม 2562  17:24
ค้นหา
 ข่าวสาร Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

ขายอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทุกกรณีหรือไม่    
ประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้กิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร เป็นกิจการหนึ่งที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจ-เฉพาะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยให้ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ทำการประเมินตนเองด้วยการยื่นแบบ ภ.ธ.40 เป็น รายเดือน
24 ธันวาคม 2561 08:10:45
รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว  
ปกติเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อตกลงว่าในกรณีมีกำไรจะนำกำไรสุทธิมาแบ่งปันกันอย่างไร เช่น เงินปันผล หรือส่วนแบ่งของกำไร โบนัสกรรมการ เสมียนพนักงาน และเจ้าหน้าที่ต่างๆ จะต้องสำรองไว้เท่าใด แล้วจึงทำบัญชีจัดสรรขึ้นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน การจ่ายเงินเหล่านี้ เป็น
24 ธันวาคม 2561 08:11:06
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1233/2551-ใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออก  
โจทก์นำใบกำกับภาษีเลขที่ 05/201 ระบุชื่อบริษัทเค สกายโฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ออกให้ตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 69 ใบกำกับภาษีเลขที่ 025/1210, 025/1211, 025/1229, 025/1234 ระบุชื่อบริษัทเอ็กซ์ตร้า บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นผู้ออกให้ตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 73, 75, 77, และ 79 ใบกำกับภาษีเลขที่ 022/1075, 022/1083, 022/1088 ระบุชื่อบริษัทพร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลิปเมนท์
16 มีนาคม 2554 16:43:13
กกบ. อนุมัติร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs  
ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 20 (1/2554) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for Non-Publicly Accountable Entities : NPAEs) โดยมาตรฐานดังกล่าว จะมีผลให้บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานนี้ สำหรับการจัดทำงบการเงินตั้งแต่รอบปีบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
24 ธันวาคม 2561 08:15:21
ข่าวสารสำคัญเร่งด่วน ถึงผู้ทำบัญชี จากคณะกรรมการด้านการทำบัญชี ฉบับที่ 19  
สวัสดี ท่านผู้ทำบัญชีทุกท่าน ก่อนกล่าวถึงเนื้อหาสาระต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ธรรมเนียมของจดหมายข่าวคือ ขอเริ่มด้วยวันสำคัญที่เป็นเกร็ดประจำจดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ประกอบด้วยวันตรุษจีน 3ก.พ. (วันสิ้นปีของชาวจีนทั่วโลก เริ่มปีเถาะ –แต่ในเวียดนามเป็นปีแมว) วาเลนไทน์ 14 ก.พ. (นักบุญที่ต้องพระราชอาญาในฐานะผู้ทำพิธีสมรสให้คู่รักซึ่งขัดกับราชโองการการให้ชายชาวโรมไปเป็นทหารรับใช้ชาติ
24 ธันวาคม 2561 08:15:33
ข่าวสารสำคัญเร่งด่วน ถึงผู้ทำบัญชี จากคณะกรรมการด้านการทำบัญชี ฉบับที่ 16  
สวัสดี ท่านผู้ทำบัญชีทุกท่าน ฉบับนี้หายตัวไปนานจนต้องขออภัยกันเป็นวาระแรก ก่อนอื่นเริ่มด้วยวันสำคัญที่เป็นเกร็ดประจำจดหมายข่าว ซึ่งฉบับนี้ขอนำเสนอข้อมูลของวันที่ 1 ธันวาคม ย้อนไปเมื่อ 2 ปีก่อน ในเงาแห่งภาวะตึงเครียด ใครจะไปนึกว่า พระจันทร์และดาวจะยิ้มให้ชาวโลกทุกผู้ทุกนาม วันเดียวกันนี้ ประเทศต่าง ๆ รณรงค์ต่อสู้โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย – เอดส์ ด้วยโบว์แดงแจ้งข่าว เพื่อหวังจะเตือนใจให้ทุกคนทำทุกสิ่งอย่างมีสติ นอกจากนี้ ในวโรกาสมิ่งมงคล ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของข้าพระบาทชาวไทยทั้งหลายทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

16 มีนาคม 2554 08:26:53
ฎีกาภาษี  
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 และเป็นสหกรณ์ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จำเลย เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 โจทก์ตกลงทำสัญญาจ้างจำเลยก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลให้แก่โจทก์ โดยจำเลยเป็นผู้จัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาในวงเงิน 44,369,836.01 บาท โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
24 ธันวาคม 2561 08:17:23
ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรไม่เป็นปัญหา  
การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มบัญญัติไว้ในมาตรา 84 มาตรา 84/1 มาตรา 84/2 และมาตรา 84/3 และมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร การคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ มีความแตกต่างจากการคืนเงินภาษีประเภทอื่นๆ2 เนื่องจากผู้ขอคืนเงินจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเท่านั้น และมีการขอคืนเงินภาษีจากเครดิตภาษีด้วย
25 กุมภาพันธ์ 2554 08:59:38
การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์  
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินบางกรณีอาจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ซึ่งตามประมวลรัษฎากรมาตรา 91/2(5) บัญญัติให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ ในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่หลายประการ และแม้ว่าการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษี อื่นๆ ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ด้วย แต่ในบทความนี้จะขอนำเสนอความรู้กรณีการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะเท่านั้น

24 ธันวาคม 2561 08:17:11
การรับรู้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายจากตราสารแสดงสิทธิในหนี้  
ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องเสียภาษีกำไรสุทธิ จากกิจการที่ได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีตามหลักเกณฑ์สิทธิ กล่าวคือ รายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะต้องนำมารวมคำนวณโดยถือเป็นรายได้ และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายจ่าย
21 กันยายน 2553 08:24:24

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,601,756 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo