รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  05:07
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
24 ธันวาคม 2561   08:15:04  
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
โจทก์ซื้อรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์ มาให้ลูกค้าเช่าซื้อ โดยโจทก์ซื้อรถยนต์ได้ใน ราคาที่หักเงินจองหรือเงินดาวน์ที่ลูกค้าจ่ายให้แก่ ผู้จำหน่ายรถยนต์ไปแล้วก่อนที่โจทก์กับลูกค้าทำหนังสือสัญญาเช่าซื้อกัน โจทก์ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำไปให้ลูกค้าเช่าซื้อโดยที่ไม่ต้อง จ่ายค่าตอบแทนในส่วนนี้

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์

3_434_03

คำวินิจฉัยย่อ
     
โจทก์ซื้อรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์ มาให้ลูกค้าเช่าซื้อ โดยโจทก์ซื้อรถยนต์ได้ใน ราคาที่หักเงินจองหรือเงินดาวน์ที่ลูกค้าจ่ายให้แก่ ผู้จำหน่ายรถยนต์ไปแล้วก่อนที่โจทก์กับลูกค้าทำหนังสือสัญญาเช่าซื้อกัน โจทก์ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำไปให้ลูกค้าเช่าซื้อโดยที่ไม่ต้อง จ่ายค่าตอบแทนในส่วนนี้ ถือได้ว่าโจทก์ได้รับประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินตามมูลค่าเงินจองหรือเงินดาวน์ที่โจทก์ไม่ต้องจ่ายให้แก่ ผู้จำหน่ายรถยนต์ เงินจองหรือเงินดาวน์จึงเป็นประโยชน์ใดๆ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินตามประมวลรัษฎากรมาตรา 79 วรรคสอง ต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าของฐานภาษีตามสัญญาให้เช่าซื้อระหว่างโจทก์กับลูกค้า โจทก์ต้องนำ เงินจองหรือเงินดาวน์ดังกล่าวไปกำหนดเป็นราคาเช่าซื้อที่ลูกค้าจะต้องชำระแก่โจทก์ด้วย
     โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มโดยแสดงยอดขายไว้ 5,942,289.73 บาท จึงเป็นกรณีที่โจทก์แสดงฐานภาษีต่ำกว่ามูลค่าที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของฐานภาษีที่แสดงในแบบแสดงรายการภาษี เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มโจทก์สำหรับเดือนภาษี
(ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวาระสารสรรพกรสาสน์ ประจำเดือน มีนาคม 2554)...


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,773 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo