รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:24
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
24 ธันวาคม 2561   08:07:00  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเรือลากจูงลำเลียง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล. ประกอบกิจการรับจ้างลาก ดึง ดัน เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกแก๊ส และเรือบรรทุกสินค้าทุกชนิดเข้าเทียบท่าโดยห้างฯ ได้ตกลงรับจ้างให้บริการเรือลากจูงกับ บริษัท ป. โดยใช้เรือ TUG BOAT ปฏิบัติภารกิจ ดึง ดัน ประคอง นำเรือบรรทุกน้ำมัน และเรือบรรทุกแก๊ส เข้าเทียบท่าเรือและออกจากท่าเรือของคลัง ห้างฯ จึงหารือว่าการประกอบกิจการดังกล่าวได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไร

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3294
วันที่ : 9 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเรือลากจูงลำเลียง
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81(1)(ณ) มาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 และมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล. ประกอบกิจการรับจ้างลาก ดึง ดัน เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกแก๊ส และเรือบรรทุกสินค้าทุกชนิดเข้าเทียบท่าโดยห้างฯ ได้ตกลงรับจ้างให้บริการเรือลากจูงกับ บริษัท ป. โดยใช้เรือ TUG BOAT ปฏิบัติภารกิจ ดึง ดัน ประคอง นำเรือบรรทุกน้ำมัน และเรือบรรทุกแก๊ส เข้าเทียบท่าเรือและออกจากท่าเรือของคลัง ห้างฯ จึงหารือว่าการประกอบกิจการดังกล่าวได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไร
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัท ป. ได้จ้างเหมาเรือ TUG BOAT และเรือรับเชือกเพื่อปฏิบัติภารกิจดึง ดัน ประคอง นำเรือบรรทุกน้ำมันและเรือบรรทุกแก๊ส เข้าเทียบท่าเรือ และออกจากท่าเรือของคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการให้บริการหน้าท่าเรือดังกล่าวเท่านั้นไม่มีการรับขนของใน เส้นทางการเดินเรือแต่อย่างใด การให้บริการดึง ดัน ประคองเรือจึงไม่เป็นการขนส่ง ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 610 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ง อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก ผู้รับบริการ ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยห้างฯ ต้องนำมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการให้บริการ มารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 73/37722

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,854 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo