รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


19 พฤศจิกายน 2562  10:25
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
13 ตุลาคม 2552   08:49:31  
การลดอัตราภาษีในประเทศอินโดนีเซีย
ท่องโลกภาษี

6_414 

ารลดอัตราภาษีในประเทศอินโดนีเซีย

ผู้แทนรัฐสภาแห่งอินโดนีเซียรายงานว่า รัฐสภาแห่งอินโดนีเซียเห็นชอบให้มีการลด อัตราภาษีทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น

ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่กำหนดให้นิติบุคคลเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 28 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป ใน ขณะที่ฉบับปัจจุบันนิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้า ทั้งนี้รัฐบาลจะพิจารณาให้ลดอัตราภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 สำหรับ ปีถัดไปหลังจากที่กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับ

อย่างไรก็ดี สมาชิกรัฐสภา (Mr. Dradjad Wibowo) ได้อ้างถึงรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งว่า ผู้สังเกตการณ์หลายคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ที่ออกมาว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่มีผลกำไรสูง อีกทั้งได้อ้างคำพูดของ ผู้แทนรัฐสภาที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนธุรกิจในทุกระดับอย่างเป็นธรรม ซึ่งที่จริงแล้วกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจให้เป็นบริษัทมหาชน เช่น มาตรการภาษี ที่ให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทกล่าวคือ บริษัทใดก็ตามที่มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียมากกว่าร้อยละ 40 บริษัทนั้นจะได้สิทธิในการ ลดอัตราภาษีเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นชอบในหลักการเนื่องจากเห็นว่าเป็นมาตรการภาษีที่จูงใจเพื่อช่วยให้มีบรรยากาศการลงทุนที่เป็นมิตรต่อกัน แต่สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ารพัฒนาระบบภาษีของสรรพากรเวียดนาม

ธนาคารแห่งชาติเวียดนามรายงานว่า ขณะนี้ธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชย์แห่งเวียดนาม (Vietinbank) ได้จัดสรรเงินจำนวน 85 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับสรรพากรเวียดนามเนื่องจากขณะนี้กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบภาษีโดยได้รับเงินช่วยเหลือสนับสนุนจากกองทุนธนาคารโลกจำนวน 80 ล้านเหรียญสหรัฐ และจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเงินจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

รัฐบาลได้ประกาศให้โครงการดังกล่าว เป็นวาระแห่งชาติ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบสำหรับขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการวางแผนและลงทุน องค์กรการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ และสถานทูตนอร์เวย์ ให้การ ช่วยเหลือสนับสนุนด้านเทคนิค

อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้จัดสรรเงินจำนวน 8.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทางภาษี เช่น การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี การแสดงผลการยื่นแบบแสดงรายการ รวมถึงการสร้างแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี

ารใช้บังคับภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ทำสัญญารับเหมาในไอร์แลนด์

อธิบดีกรมสรรพากรแห่งไอร์แลนด์ได้ เตือนให้ผู้เสียภาษีทราบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 เป็นต้นไป กรมสรรพากรมีการปรับปรุงกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มและให้ใช้บังคับกับ ผู้ประกอบการที่ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างและ ผู้ประกอบการรับเหมาช่วงแต่ไม่รวมถึงการบรรทุกขนส่ง

กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับนี้บังคับใช้ ในกรณีที่ผู้ทำสัญญารับเหมาจ่ายเงินค่าจ้าง ให้กับผู้รับเหมาช่วง โดยผู้ทำสัญญารับเหมามีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 35 หรือนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้รับเหมาช่วงในกรณีที่ผู้ทำสัญญารับเหมาจดทะเบียนรับอนุญาตให้จ่ายเงินแทนผู้รับเหมาช่วงไว้แล้ว

อย่างไรก็ดี การปฏิบัติก่อนเดือนกันยายน 2551 ผู้รับเหมาช่วงมีหน้าที่ต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มมารวมคำนวณกับค่าบริการก่อนส่งใบแจ้งหนี้ ให้กับผู้ทำสัญญารับเหมาและเมื่อผู้ทำสัญญา รับเหมาจ่ายค่าบริการให้กับผู้รับเหมาช่วง ผู้รับเหมาช่วงมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มกับ กรมสรรพากร ในขณะที่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 เป็นต้นไป ค่าบริการที่ผู้รับเหมาช่วงส่ง ใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ทำสัญญารับเหมาจะไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ผู้ทำสัญญารับเหมาต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มมารวมคำนวณกับค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ จากนั้นผู้ทำสัญญารับเหมามีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร

ภานิติบัญญัติแห่งฟิลิปปินส์พิจารณาการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

นิติบัญญัติแห่งฟิลิปปินส์ได้สอบถาม เหตุผลการขอให้รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษี มูลค่าเพิ่มชั่วคราวจากค่าไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติได้เสนอ ให้รัฐบาลยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการขายกระแสไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ซึ่งผู้บริโภคได้รับผลกระทบ จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและทำให้คนฟิลิปปินส์ มีคุณภาพชีวิตลดลง

ในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Rep. Neil C. Tupas, Jr.) ได้เสนอมาตรการชั่วคราวให้เก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนกรณีการขายหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมัน และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องและให้กระทรวงการคลังศึกษาและรวบรวมข้อมูลรวมถึงผลกระทบต่างๆ ภายในระยะเวลาดังกล่าว จากนั้นให้กระทรวงการคลังนำเสนอผลการศึกษาต่อประธานาธิบดีเพื่อพิจารณาการนำมาตรการช่วยเหลือทางภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้บังคับต่อไป

าธารณรัฐประชาชนจีนยื่นอุทธรณ์องค์การการค้าโลก

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนยื่นอุทธรณ์ต่อองค์การการค้าโลกกรณีการเก็บภาษีนำเข้าจากชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ซึ่งองค์การการค้าโลกยืนยันว่า ขณะนี้คณะลูกขุนได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ในระหว่างการพิจารณากฎข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการคำตอบโดยเร็ว ต่อมาองค์การการค้าโลกได้แจ้งให้ทราบว่าภายใต้กฎข้อบังคับขององค์การ การค้าโลก คณะลูกขุนมีเวลาในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ดังกล่าวภายในระยะเวลา 90 วัน

การอุทธรณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐ-อเมริกาโต้แย้งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีการนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของสหรัฐฯ ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิบัติต่อสหรัฐฯ ไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับปี 2549 ทั้งที่สหรัฐฯ ได้รับการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปและแคนาดา

การนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องยนต์มายังประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนำเข้าสูงกว่าปกติกรณีนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องยนต์ทั้งหมดแล้วนำมาประกอบเป็นเครื่องยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่คณะลูกขุนเห็นด้วยกับสหรัฐฯ ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ทำให้ผู้นำเข้าต้องเสียค่าธรรมเนียมนำเข้าสูงกว่าปกติอย่างไม่เป็นธรรม และสร้างความกดดันให้กับนักลงทุนต่างชาติซึ่งนักลงทุนอาจจะต้อง สร้างโรงงานประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยไม่จำเป็น

อย่างไรก็ดี ภายใต้กฎข้อบังคับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ถ้าจำนวนหรือมูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องยนต์มากกว่าที่กำหนดไว้ (ปัจจุบันร้อยละ 40) เจ้าหน้าที่อาจประเมิน ให้เสียภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ 25 ดังนั้น สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้โต้แย้งสหรัฐฯ ว่า การตั้งกำแพงภาษีที่สูงกว่าปกติเป็นการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีและเพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาและคณะลูกขุนยังคงเห็นว่า การปฏิบัติดังกล่าวขัดต่อกฎข้อบังคับขององค์การการค้าโลกและเป็นการกีดกันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม

นิวซีแลนด์ยังคงเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกในการทำธุรกิจขนาดเล็ก

รัฐมนตรีที่รับผิดชอบธุรกิจขนาดเล็ก (Mr. Clayton Cosgrove) ให้การต้อนรับคณะ ผู้แทนธนาคารโลกในการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนเพื่อจัดลำดับสถานที่ที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจประจำปี 2552 ซึ่ง Mr. Clayton กล่าวว่า ตั้งแต่มีการสำรวจความคิดเห็นของธนาคารโลก นิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีบรรยากาศในการลงทุนติดอันดับที่ 1 หรืออันดับที่ 2 ซึ่งรัฐบาลจะได้พัฒนาและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงสุดต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ดี ธนาคารโลกมีการสำรวจความคิดเห็นทุกๆ ปีจาก 181 ประเทศโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อมาตรการภาษีและบรรยากาศในการลงทุน

Mr. Clayton กล่าวอย่างภาคภูมิใจในงานแถลงข่าวว่า นิวซีแลนด์เคยอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลกแต่ขณะนี้เลื่อนอันดับมาเป็นประเทศที่มีบรรยากาศในการลงทุนที่ดีที่สุดของโลก ทั้งนี้ OECD เคยบันทึกไว้เกี่ยวกับระยะเวลาในการตัดสินใจเพื่อลงทุนกล่าวคือ นักลงทุนตัดสินใจ ที่จะประกอบธุรกิจในสถานที่ใดที่หนึ่งนั้นต้องใช้ระยะเวลาเฉลี่ยแล้ว 13.4 วัน ในขณะที่นักลงทุนตัดสินใจเพื่อทำธุรกิจในนิวซีแลนด์ใช้เวลาโดยเฉลี่ยแล้วเพียงแค่ 1 ชั่วโมง ซึ่งต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็น อย่างดีโดยเฉพาะสำนักงานที่รับจดทะเบียนบริษัทและกรมสรรพากรซึ่งรัฐบาลสามารถตรวจสอบผลการลงทุนเหล่านั้นได้ผ่านระบบออนไลน์ และหากเปรียบเทียบบรรยากาศการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นออสเตรเลีย จะเห็นได้ว่านิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราสูงถึงร้อยละ 50.3 แต่นิวซีแลนด์เสียภาษีเงินได้ในอัตราเพียงแค่ร้อยละ 35.6 ซึ่งต่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้เฉลี่ยของกลุ่มประเทศสมาชิก OECD กล่าวคือเฉลี่ยร้อยละ 45.3 ดังนั้น นิวซีแลนด์จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและปรับปรุงมาตรการภาษีให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกเพื่อจูงใจนักลงทุนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตต่อไป


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,595,234 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo