รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:25
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
13 ตุลาคม 2552   13:18:40  
Tax Knowledge : เศรษฐีที่ดินกับการบริจาค
Tax Knowledge : เศรษฐีที่ดินกับการบริจาค
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 9 กันยายน 2548 10:32 น.
       ปัจจัยสี่เป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาแทนที่คนไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร หลายสิ่งหลายอย่างจึงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัจจุบันซึ่งอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสี่ อาจจะเป็นปัจจัยห้า ปัจจัยหก หรือมากกว่านั้น เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
       
       บางครั้งมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า หากมีเงินจำนวนมากจะนำเงินไปจ่ายอะไรก่อน บางคนก็บอกว่าซื้อรถยนต์ บางคนก็บอกว่าซื้อบ้าน ซื้อโทรศัพท์มือถือ ต่างแนวความคิดของมนุษย์แต่ละคนที่จะตัดสินใจ หลายคนเป็นคนมีเงินมากมายที่จะซื้ออะไรก็ได้ตามอำเภอใจหรือที่เราเรียกว่าระดับเศรษฐีมีเงินเยอะ
       
       แต่เศรษฐีบางคนนอกจากจะมีเงินเยอะแล้วยังมีที่ดินเยอะอีกด้วย บางท่านก็มีที่ดินเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลาน บางท่านก็มีไว้เพื่อเก็งกำไรขายต่อ บางท่านก็มีไว้เพื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเจ้าของที่ดินแต่ละคน ผมเขียนขึ้นไม่ได้อิจฉาตาร้อนหรอกครับ มีแต่ความปลื้มปิติยินดีกับคนที่มีสตางค์เยอะ ๆ ส่วนผมก็อยู่ตามอัตภาพไม่เดือดร้อนอะไร
       
       ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตอาหารกระป๋องขายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อนผมคนนี้ค่อนข้างร่ำรวยมหาศาลมีเงินมากมาย และก็มีที่ดินเยอะหลายแปลง วันหนึ่งก็มาปรึกษากับผมว่าอยากจะนำที่ดินบางส่วนบริจาคให้กับสถานศึกษาจะต้องทำอย่างไร และต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ ทำอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์จากการบริจาคที่ดินเพื่อการศึกษา
       
       ประมวลรัษฎากรได้ยกเว้นภาษีการบริจาคที่ดินให้กับสถานศึกษา โดยที่มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับยกเว้นภาษีอากร กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
       
       ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประเทศในระดับอุดมศึกษา กรมสรรพากรจึงยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และผู้บริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
       
       สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2548 โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
       
       ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไว้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2548 เป็นต้นไป กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
       
       1. ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สำหรับเงินได้ รายรับ และการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
       
       2. ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้บริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสำหรับเงินได้ รายรับ และการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ สำหรับการโอกรรมสิทธิ์ในที่ดินตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
       
       เห็นไหมละครับว่าหากเรามีที่ดินเยอะ มีเงินเยอะแบ่งบันเพื่อสังคมบ้าง สรรพากรก็ยังให้สิทธิยกเว้นภาษีให้กับผู้ใจบุญ ผู้ที่สนับสนุนการศึกษาให้เด็กไทยมีโอกาสก้าวไกลทันโลกได้เหมือนกันนะครับ
       
       * * * บทความโดย สมเดช โรจน์เสถียร * * *

รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,863 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo