รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  05:17
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
16 มีนาคม 2554   09:00:13  
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย

เลขที่ข่าว    ปชส.   18/2550

วันที่แถลงข่าว     29  พฤษภาคม   2550

เรื่อง   การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม โดยได้มีการปรับเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการหักค่าลดหย่อนประเภทดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ที่ได้จ่ายให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ นายจ้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวม เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือ SPV ที่เข้ารับช่วงสิทธิเป็นเจ้าหนี้เงินกู้แทนกลุ่มข้างต้น และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จากเดิม 50,000 บาท เป็น 100,000 บาท ทั้งนี้ จะมีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้ปีภาษี 2550 เป็นต้นไป

 

                     นายสาธิต รังคสิริ รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ในการปรับเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัยดังกล่าวนั้น จะมีผลกระทบต่อรายได้ภาษีอากรบ้าง แต่จะมีส่วนช่วยทำให้ผู้มีเงินได้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากขึ้น และสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้ผู้มีเงินได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกทั้งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีในระยะยาวต่อไป”

 

                                                                             *************************


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,786 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo