รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:25
ค้นหา
 ข่าวสาร         Page 1
24 ธันวาคม 2561   07:36:32  
เกณฑ์การรับรู้รายได้ และรายจ่ายทางภาษีอากร (3)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์สัญญาระยะยาวทำอย่างไร

กรมสรรพากรยังได้ออกหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้รายจ่ายเพื่อการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.155/2549 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528

�โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์สัญญาระยะยาวอย่างไร

วิสัชนา การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัญญาระยะยาว (Long-term Contract Method) 1.สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2550 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการก่อสร้าง กิจการให้บริการที่ตามสภาพของกิจการไม่มีสินค้าคงเหลือ รวมทั้งกิจการนายหน้า และตัวแทน ให้รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัญญาระยะยาว (1) กรณีการให้บริการสิ้นสุดลงในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับปีที่มีการให้บริการ ให้รับรู้รายได้ในรอบระยะเวลาที่การให้บริการสิ้นสุดลงนั้น (Completed Contract Method) (2) กรณีการให้บริการเกินหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้รับรู้รายได้ตามส่วนของงานที่ทำเสร็จหรือบริการที่ทำเสร็จ (Percentage of Work Completion Method) 2. สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป เป็นไปตามข้อ 3.6 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.155/2549 ดังนี้ การคำนวณรายได้ และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการก่อสร้าง ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องนำรายได้ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปมารวมคำนวณเป็นรายได้ และรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป กำหนดให้เฉพาะกิจการก่อสร้างเท่านั้นที่ต้องรับรู้รายได้ และรายจ่ายตามเกณฑ์สัญญาระยะยาว ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ (Percentage of Work Completion Method) มารวมคำนวณเป็นรายได้ และรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ประกอบกิจการ ในส่วนของกิจการให้บริการที่ตามสภาพของกิจการไม่มีสินค้าคงเหลือ รวมทั้งกิจการนายหน้า และตัวแทน ให้ใช้เกณฑ์สิทธิในการรับรู้รายได้ และรายจ่ายแต่เพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น

ปุจฉา มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการคำนวณรายได้ และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์อย่างไร

วิสัชนา กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การขายที่ดิน การขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การขายสิ่งปลูกสร้าง และการขายอาคารชุดการขายที่ดิน การขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การขายสิ่งปลูกสร้าง และการขายอาคารชุด มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และรายจ่ายดังนี้ 1. สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2550 ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.61/2539 โดยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ผ่อนชำระสำหรับสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ ในทันทีที่เริ่มสัญญา โดยไม่คำนึงว่ากิจการจะมีการปลูกสร้างบ้าน อาคาร หรือไม่อย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจากเกณฑ์รับรู้รายได้ทางบัญชีโดยสิ้นเชิง 2. สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป เป็นไปตามข้อ 3.7 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.155/2549 ดังนี้ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณรายได้ และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ดังต่อไปนี้ (1) ให้คำนวณรายได้ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายได้ และรายจ่ายทั้งจำนวนเมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการขายนั้น (2) ให้คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีมารวมคำนวณเป็นรายได้ และรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือ (3) ให้คำนวณรายได้ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามงวดที่ถึงกำหนดชำระโดยให้ใช้วิธีการคำนวณตามอัตรากำไรขั้นต้น การคำนวณเป็นรายได้ และรายจ่ายตาม (2) และ (3) ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้เลือกใช้วิธีหนึ่งวิธีใดตาม (2) หรือ (3) เพื่อคำนวณรายได้ และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดแล้ว ให้ใช้วิธีนั้นตลอดไปสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร เป็นที่น่าสังเกตว่าเกณฑ์รับรู้รายได้ และรายจ่ายในกรณีหลังนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี (ฉบับที่ 26) อย่างยิ่ง ซึ่งจะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเป็นอันมาก

SMaccounting.com


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,864 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo