รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:26
ค้นหา
 ข่าวสาร       Page 1
24 ธันวาคม 2561   07:33:32  
เกณฑ์การรับรู้รายได้และรายจ่ายทางภาษีอากร (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์เงินสดทำอย่างไร

กรมสรรพากรยังได้ออกหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้รายจ่ายเพื่อการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป. 155/2549 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 โดยให้มีผลใช้บังคับ

 กรมสรรพากรยังได้ออกหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้รายจ่ายเพื่อการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.155/2549 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้

ปุจฉา มีข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์เงินสดทำอย่างไร

วิสัชนา การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสด (Cash Basis)

1. สำหรับบริษัทจำกัดที่ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ กิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยทั่วไปให้ใช้เกณฑ์สิทธิ เว้นแต่รายได้ส่วนที่เป็นสำหรับดอกเบี้ย สำหรับระยะเวลาหลังจากที่ได้ผิดนัดชำระติดต่อกันเกินกว่าสามเดือนแล้ว ให้รับรู้รายได้ดังกล่าวตาม "เกณฑ์เงินสด"

2. สำหรับบริษัทจำกัดที่ประกอบกิจการประกันภัย กิจการธุรกิจบัตรเครดิต หรือกิจการอื่นทำนองเดียวกัน (กับกิจการประกันภัยหรือกิจการธุรกิจบัตรเครดิต) เว้นแต่รายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยค้างชำระ สำหรับระยะเวลาหลังจากที่ได้ผิดนัดชำระติดต่อกันเป็นเวลาเกินหกเดือน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นอาจเลือกรับรู้รายได้ตาม "เกณฑ์เงินสด" โดยนำดอกเบี้ยส่วนนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับชำระก็ได้ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) เป็นลูกหนี้ที่คาดหมายได้แน่นอนว่าจะไม่สามารถได้รับชำระหนี้ และ (2) มีกรณีแสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าลูกหนี้ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ เช่น (ก) ลูกหนี้มีหลักประกันไม่คุ้มกับหนี้ที่ต้องชำระ (ข) ลูกหนี้ดำเนินธุรกิจขาดทุนติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี หรือเลิกกิจการแล้ว หรืออยู่ระหว่างชำระบัญชี (ค) ได้ดำเนินคดีแพ่ง หรือได้ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้แล้ว (ง) ได้ดำเนินคดีล้มละลาย หรือได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว

3.สำหรับบริษัทจำกัดซึ่งประกอบกิจการประกันชีวิต อาจเลือกรับรู้รายได้ตาม "เกณฑ์เงินสด" สำหรับรายได้เบี้ยประกันชีวิตก็ได้

4.สำหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยทั่วไปให้ใช้เกณฑ์สิทธิ เว้นแต่รายได้ซึ่งเกิดจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ จะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับชำระก็ได้

ปุจฉา มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ รายจ่ายตามเกณฑ์ผ่อนชำระ อย่างไร

วิสัชนา การรับรู้รายได้ รายจ่ายตามเกณฑ์ผ่อนชำระ (Installment Method) มีข้อกำหนดดังนี้

1.สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2550 การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้เช่าซื้อ หรือผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ยังไม่ได้โอนไปยังผู้ซื้อ และมีอายุสัญญาเกินหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี จะเลือกใช้เกณฑ์สิทธิ หรือจะนำกำไรขั้นต้นจากกิจการดังกล่าว (Unrealized Gross Profit) มาจัดสรรเป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามงวดที่กำหนดชำระก็ได้

2.สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

(1) การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้เช่าซื้อ หรือผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ยังไม่ได้โอนไปยังผู้ซื้อ และมีอายุสัญญาเกินหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องนำกำไรที่เกิดจากการขายมารวมคำนวณเป็นรายได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ สำหรับดอกผลเช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระให้นำมารวมคำนวณเป็นรายได้แต่ละงวดตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป คำว่า ?กำไรที่เกิดจากการขาย? หมายความว่า ผลต่างระหว่างราคาขายเงินสดกับต้นทุนของทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ คำว่า ?ดอกผลเช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ? หมายความว่า ผลต่างระหว่างจำนวนเงินทั้งสิ้นที่ต้องจ่ายตามสัญญากับราคาขายเงินสด

(2) การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ได้โอนไปยังผู้ซื้อทันที ให้นำรายได้จากการขายมารวมคำนวณเป็นรายได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการขายสินค้า

(3) การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อหรือผู้ซื้อจากการขายผ่อนชำระ ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องนำทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ มาคำนวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา มูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินนั้นให้ถือตามราคาที่พึงต้องชำระทั้งหมด แต่ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่จะนำมาหักในรอบระยะเวลาบัญชี จะต้องไม่เกินค่าเช่าซื้อหรือราคาที่จะต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

SMaccounting.com


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,869 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo