รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:23
ค้นหา
 ข่าวสาร         Page 1
 
ของขวัญกับการเสียภาษี
ซื้อกระเช้าของขวัญแจกลูกค้าในเทศกาล นำภาษีซื้อมาขอเครดิตได้หรือไม่

ของขวัญกับการเสียภาษี

ของขวัญกับการเสียภาษี

 

1. ภาษีซื้อต้องห้าม กรณีกระเช้าของขวัญ

คำถาม: ซื้อกระเช้าของขวัญแจกลูกค้าในเทศกาล นำภาษีซื้อมาขอเครดิตได้หรือไม่

คำตอบ: ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อกระเช้าของขวัญมาแจกหรือให้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะนำสินค้าใหม่ โดยมีนามบัตรของบริษัทที่ระบุชื่อ ที่อยู่ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทติดที่กระเช้าของขวัญดังกล่าว เป็นภาษีซื้อต้องห้ามมิให้นำไปหักออกจากภาษีขาย ตามมาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)

ส่วนภาษีขาย หากกระเช้าของขวัญดังกล่าวเป็นสิ่งของที่บริษัทพึงให้แก่ลูกค้าตามประเพณี ทางธุรกิจทั่วไปและมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควรแล้ว บริษัทไม่ต้องนำมูลค่าของกระเช้าดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 2(6) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)

2. แจกของขวัญนำมาเป็นค่าใช้จ่าย

คำถาม: บริษัทแจกของขวัญให้ลูกค้า บริษัทนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไรที่สรรพากรจะไม่ต้องให้มาบวกกลับและนำมาเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่

คำตอบ: 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าใช้จ่ายนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละคราว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2522) 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญแจกเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ตาม มาตรา82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)

3. เช็คของขวัญให้พนักงานถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม

คำถาม: บริษัทให้เช็คของขวัญกับพนักงาน ถือเป็นรายจ่ายของบริษัท ได้หรือไม่

คำตอบ: ถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หาต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร

4. จ้างทำ ส.ค.ส.

คำถาม: บริษัทจ้างทำ ส.ค.ส. โดยให้ ใส่โลโก้ของบริษัท ถามว่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

คำตอบ: หากผู้รับจ้างมิได้ผลิตขายเป็นปกติทั่วไป แต่เป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งสินค้าจะมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยเมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้ว ลูกค้าตกลงจะยอมรับสินค้าที่ตรงตามคำสั่งของตนเท่านั้น กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่จ่ายเงินได้ให้บริษัทในอัตราร้อยละ 3 ตาม ข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/25428 แต่หากเป็นการผลิตขายเป็นปกติทั่วไปอยู่แล้ว การจ่ายเงินได้ดังกล่าวจะถือเป็นการซื้อสินค้า ผู้จ่ายเงินไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

ตารางสรุปภาระภาษีกรณีการแจก แถม และสินค้าที่ใช้ไปในการส่งเสริมการขาย

กิจกรรมส่งเสริมการขาย

1. การแจกสินค้า (Free distribution)

1.1 การแจกสินค้าตัวอย่าง (Sampling) ยกเว้น/ไม่เสีย ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

1.2 การแจกสินค้า/ให้ของขวัญตามเทศกาล ยกเว้น/ไม่เสีย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

1.3 การแจกโดยซื้อสินค้าอื่นไปใช้เป็นของแจก เสีย/+ภาษีขาย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

1.4 การแจกสินค้าตัวอย่างให้ผู้จัดจำหน่าย เสีย/+ภาษีขาย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

2. การใช้คูปอง (Used Coupon)

2.1 คูปองแลกซื้อสินค้า ยกเว้น/ไม่เสีย ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

2.2 คูปองส่วนลดค่าสินค้า ยกเว้น/ไม่เสีย ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

2.3 คูปองสะสมแต้มตามแผนส่งเสริมการขาย ยกเว้น/ไม่เสีย ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

3. ของแถมที่ให้ผู้บริโภค (Premium)

3.1 ของแถมที่ใส่ในหีบห่อหรือในกล่องสินค้า (In-pack Premium) ยกเว้น/ไม่เสีย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

3.2 ของแถมที่แนบติดไปกับสินค้า (On-Pack Premium) ยกเว้น/ไม่เสีย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

3.3 ของแถมแยกชิ้นอิสระที่ให้ต่างหากจากสินค้า (Near-pack) ยกเว้น/ไม่เสีย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

3.4 ของแถมที่ส่งให้ภายหลังการซื้อสินค้า/ใช้สินค้า เสีย/+ภาษีขาย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

3.5 ของแถมที่ส่งทางไปรษณีย์ (Free - in the mail Premium) เสีย/+ภาษีขาย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

3.6 ของแถมที่ใช้ชิ้นส่วนแลกซื้อ เสีย/+ภาษีขาย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

3.7 ของแถมที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้า เสีย/+ภาษีขาย หักภาษีซื้อได้

3.8 การแถมบริการหีบห่อ (Packaging) ยกเว้น/ไม่เสีย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

4. ส่วนลด (Discount)

4.1 ส่วนลดการค้าพร้อมการขาย (Trade Discount) ยกเว้น/ไม่เสีย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

4.2 ส่วนลดเงินสดพร้อมการขาย (Cash discount) ยกเว้น/ไม่เสีย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

4.3 ส่วนลดภายหลังที่เป็นรางวัลจากการส่งเสริมการขาย เสีย/+ภาษีขาย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย

5. ของขวัญและของชำร่วย (Gift & Supplement)

5.1 ให้ในโอกาสเปิดร้าน, เทศกาล, แนะนำสินค้าใหม่ ยกเว้น/ไม่เสีย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

5.2 ให้สินค้าอื่น, ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า เสีย/+ภาษีขาย หักภาษีซื้อได้

6. ของรางวัล

6.1 รางวัลจากการแข่งขันหรือชิงโชค (Contest & Sweepstakes) เสีย/+ภาษีขาย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย

6.2 รางวัลหรือโบนัสที่ได้รับจากการส่งเสริมการขาย เสีย/+ภาษีขาย หักภาษีซื้อได้ ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย

7. การบริจาคสินค้า(Donation)

7.1 บริจาคสินค้าให้องค์การสาธารณกุศล, สถานศึกษาเอกชน ยกเว้น/ไม่เสีย ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

7.2 บริจาคสินค้าให้หน่วยราชการ/รัฐบาล สถานพยาบาลเอกชน เสีย/+ภาษีขาย ต้นทุนของสินค้า/ถือเป็นรายจ่าย

7.3 บริจาคสินค้าให้สำนักสงฆ์,มูลนิธิ/สมาคมที่ไม่อยู่ในรายชื่อประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล,คณะบุคคลอื่น เสีย/+ภาษีขาย

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ที่มา: บทความจากกรมสรรพากร

081-988-2779
prasertth@hotmail.com

พิมพ์แผนที่   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,846 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo