รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  05:06
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
20 กุมภาพันธ์ 2555   19:16:07  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง

ผู้เขียน: 
สุรีย์ลักษณ์ ธนากิจไพศาล

หลายท่านอาจจะสงสัยว่าการขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง มีภาระภาษีอย่างไร ทั้งในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยเฉพาะการออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ซึ่งมีผลให้กำหนดเวลาในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) แตกต่างกัน

การชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ล่าช้าหรือผิดพลาด ทำให้ผู้เสียภาษีอาจต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมา สำหรับกำหนดเวลาในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ หมายถึง เวลาที่ผู้เสียภาษีเกิดหน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้เสียภาษี ต้องออกใบกำกับภาษีเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าพร้อมเรียกเก็บเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำภาษีขายไปหักกับภาษีซื้อเพื่อนำส่งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สัญญาซื้อขายสินค้า หมายถึง สัญญาที่ผู้ขายมุ่งหมายโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อมุ่งหมายรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ตกลงซื้อขายกัน ดังนั้นค่าตอบแทนจากการโอนกรรมสิทธิ์สินค้า จึงเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้า ซึ่งหากผู้ขายคิดราคาโดยรวมค่าบริการในการติดตั้งสินค้าเป็นยอดเดียวกันกับค่าสินค้า ราคารวมดังกล่าวก็จะเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้าทั้งจำนวน แต่ถ้าผู้ขายสินค้าแยกค่าบริการในการติดตั้งออกมาต่างหาก ค่าบริการติดตั้งก็จะถือเป็นค่าตอบแทนจากการให้บริการ

การพิจารณาว่าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แยกเป็นค่าสินค้ากับค่าบริการหรือไม่ จึงพิจารณาจาก การรวมหรือแยกราคาสินค้ากับราคาค่าติดตั้งหรือไม่ การแยกราคาในที่นี้ หมายถึง แยกให้เห็นว่าสินค้าทั้งหมดมีราคาเท่าใด และค่าติดตั้งทั้งหมดมีราคาเท่าใดอย่างชัดเจน เช่น แยกราคาในใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน หรือออกใบแจ้งหนี้แยกเป็น 2 ฉบับ คือ ค่าสินค้าฉบับหนึ่งและค่าบริการติดตั้งอีกฉบับหนึ่ง เป็นต้น

ถ้าผู้ขายแยกราคาค่าบริการออกจากค่าสินค้า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ย่อมแยกจากกันด้วย กล่าวคือ สำหรับค่าสินค้า เมื่อมีการส่งมอบ ผู้ขายก็มีหน้าที่ในการเรียกเก็บและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ในทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ยกเว้นกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ก่อน หรือได้รับชำระราคาสินค้าก่อน หรือได้ออกใบกำกับภาษีก่อน

ส่วนกรณีของบริการนั้น เมื่อได้รับชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการก็มีหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ยกเว้นกรณีที่ผู้ให้บริการได้ออกใบกำกับภาษีก่อน หรือได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่นก่อน หน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเกิดในตอนนั้น ทั้งนี้ ตามความในมาตรา 78 ประกอบกับมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร

ดังนั้น หากผู้ขายสินค้าคิดค่าสินค้าโดยรวมค่าติดตั้งเป็นยอดเดียวกัน กรณีก็จะเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้าทั้งจำนวน ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็เกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า เว้นแต่ มีการโอนกรรมสิทธิ์ก่อน หรือได้รับชำระราคาสินค้าก่อน หรือได้ออกใบกำกับภาษีก่อน

ตัวอย่างที่ 1

บริษัท ลิฟท์ จำกัด สัญญาซื้อขายลิฟท์ส่งของ1 ให้แก่บริษัท ทริปเปิล จำกัด ได้ตกลงราคาสินค้าและค่าติดตั้งไว้ในสัญญาฉบับเดียวกัน และออกใบแจ้งหนี้โดยไม่ได้แยกราคาสินค้าและค่าแรงออกจากกัน ถือเป็นการขายสินค้าทั้งจำนวน ตามมาตรา 77/1(8) ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าก็คือเมื่อส่งมอบ แต่ผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528

ตัวอย่างที่ 2

บริษัท รัชต์ จำกัด ขายสินค้าระบบลำเลียงสายพานและระบบควบคุมอัตโนมัติ2 พร้อมบริการติดตั้งโดยออกใบแจ้งหนี้ 2 ฉบับ ค่าสินค้าฉบับหนึ่ง ค่าบริการติดตั้งอีกฉบับหนึ่ง หรือออกใบแจ้งหนี้เพียงฉบับเดียวแต่แยกรายการคือ ค่าสินค้ากับค่าบริการ ทั้งสองกรณีนี้ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเหมือนกัน เพราะทั้งสองกรณีต่างเป็นการแยกราคา ดังนั้น ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะออกใบกำกับภาษีฉบับเดียวแยกรายการ หรือออกใบกำกับภาษีแยก 2 ฉบับ ก็เป็นการแยกราคาอยู่นั่นเอง ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงแยกจากกันระหว่างค่าสินค้ากับค่าบริการดังที่ได้อธิบายไว้ตั้งแต่ต้น

ส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายนั้น กรณีขายสินค้า ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528) แต่หากเป็นกรณีให้บริการติดตั้ง ค่าบริการติดตั้ง ถือเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำของ ผู้จ่ายต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% ทั้งนี้ตามความในมาตรา 3 เตรส ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ทั้งนี้ หากออกใบแจ้งหนี้ฉบับเดียว แต่แยกเฉพาะราคา โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการใด จะต้องหัก ณ ที่จ่ายจากยอดรวมของค่าสินค้าและค่าบริการ

ตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วจะเป็นกรณีที่ออกเฉพาะใบแจ้งหนี้เท่านั้น แต่หากเป็นกรณีออกใบกำกับภาษีก่อน แม้จะยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือรับชำระค่าบริการก็ตาม ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็เกิดขึ้นทันที ทั้งกรณีขายสินค้าและให้บริการ

ถาม   ขายเครื่องทำน้ำอุ่น 5 เครื่อง มูลค่า 50,000 บาท ออกใบกำกับภาษีเรียกเก็บทั้งค่าสินค้าและค่าบริการติดตั้งในวันที่ 29 พฤษภาคม แต่ส่งมอบจริงพร้อมติดตั้งในวันที่ 1 มิถุนายน จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด

ตอบ   กรณีนี้ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าและให้บริการติดตั้งเกิดขึ้นพร้อมกันคือ เมื่อออกใบกำกับภาษีในวันที่ 29 พฤษภาคม เพราะได้ออกใบกำกับภาษีก่อนส่งมอบและก่อนได้รับชำระค่าบริการ ส่วนวันที่มีการส่งมอบสินค้านั้นไม่ต้องออกใบกำกับภาษีอีกครั้งแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณาด้วยว่า สาระสำคัญของสัญญานั้น เป็นการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นหลัก หากเป็นการให้บริการ แม้จะแยกค่าสินค้ากับค่าบริการออกจากกัน ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะถือตามค่าบริการ ทำให้ผู้ซื้อมีหน้าที่ หัก ณ ที่จ่ายจากราคาค่าบริการทั้งหมด

ตัวอย่าง

บริษัท ก. ผลิตสติ๊กเกอร์ขายอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว แม้จะผลิตสติ๊กเกอร์ตามคำสั่งของบริษัท ข.ที่มีเงื่อนไขว่า บริษัท ก. ต้องพิมพ์ตรา ยี่ห้อ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท ข. ลงบนแผ่นสติ๊กเกอร์ด้วย

กรณีตามตัวอย่างนี้ สาระสำคัญของสัญญาเป็นการขายสินค้า เพราะไม่ได้จ้างให้ทำสติ๊กเกอร์ให้แตกต่างจากที่ผลิตเป็นปกติ มิใช่สัญญาจ้างทำของ บริษัท ข. ไม่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็ถือตามค่าสินค้าทั้งจำนวน

แต่หากสติ๊กเกอร์ที่รับจ้างผลิตนั้น ไม่ใช่แบบเดียวกับสติ๊กเกอร์ที่ทำขายเป็นปกติ เช่น ต้องมีลวดลายพิเศษทั้งแผ่น จะถือเป็นการให้บริการ ซึ่งเป็นการรับจ้างทำของชนิดหนึ่ง ที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการ และผู้จ่ายค่าจ้าง มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากการรับจ้างทำของดังกล่าวทั้งจำนวนด้วย

การทำความเข้าใจเรื่องความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าพร้อมติดตั้งให้ถูกต้อง ทำให้ผู้เสียภาษี สามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และไม่ต้องรับภาระค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรอีกโสดหนึ่งด้วย


1   หนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพากรเลขที่ กค 0811/พ.77 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544

2   หนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพากรเลขที่ กค 0706/11229 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2547


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,763 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo