รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


19 พฤศจิกายน 2562  10:25
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
24 ธันวาคม 2561   07:48:47  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในการซื้อรถยนต์คันแรก
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ก.ย.2554 ให้กรมสรรพสามิตลดหย่อนภาษีสรรพสามิตตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 1 แสนบาท สำหรับคนไทยที่ซื้อรถยนต์คันแรก ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท มีขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี/รถยนต์กระบะ (Pick up) หรือรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2554 ถึง 31 ธ.ค.2555 โดยผู้ซื้อต้องไม่เปลี่ยนการถือครองกรรมสิทธิ์ภายใน 5 ปี โดยผู้ซื้อจะได้รับเงินภาษีสรรพสามิต คืนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ยื่น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในการซื้อรถยนต์คันแรก

ผู้เขียน: 
สุรีย์ลักษณ์ ธนากิจไพศาล
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ก.ย.2554 ให้กรมสรรพสามิตลดหย่อนภาษีสรรพสามิตตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 1 แสนบาท สำหรับคนไทยที่ซื้อรถยนต์คันแรก ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท มีขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี/รถยนต์กระบะ (Pick up) หรือรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)  ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2554 ถึง 31 ธ.ค.2555  โดยผู้ซื้อต้องไม่เปลี่ยนการถือครองกรรมสิทธิ์ภายใน 5 ปี โดยผู้ซื้อจะได้รับเงินภาษีสรรพสามิต คืนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ยื่น

คนไทยที่ซื้อรถคันแรกและประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสรรพาสามิตดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไข   ดังนี้

วิธีดำเนินการ

1. คนไทยที่ซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต้องยื่นคำขอคืนค่าภาษีสรรพสามิตต่อกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย
  • หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี
  • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
  • สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
  • สำเนาคู่มือการจดทะเบียน
  • หลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (ใบจอง/สัญญาซื้อขาย)

2. กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกหรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบการครอบครองรถยนต์คันแรก และแจ้งการสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปีของผู้ซื้อ

3. กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด ตรวจสอบและบันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ลงในคอมพิวเตอร์และในสมุดคู่มือการจดทะเบียน

4. กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดส่งหนังสือรับรองการครอบครอง รถยนต์คันแรก และสำเนาคู่มือการจดทะเบียนที่บันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ให้กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

5. กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และสั่งจ่ายเช็คค่าภาษีสรรพาสามิต แก่ผู้ซื้อเมื่อครอบครองรถที่ซื้อครบ 1 ปี โดยจ่ายคืนครั้งเดียว

ในกรณีผู้เช่าซื้อรถคันแรก (ซื้อเงินผ่อน) ผิดนัดไม่สามารถชำระหนี้ต่อได้  บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ สามารถยื่นเรื่องให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบว่าเป็นจริง มีเหตุผลจำเป็น หรือไม่ ถ้าพิสูจน์ว่า จริง ก็จะแก้เงื่อนไขกรณีห้ามโอนภายใน 5 ปี ให้สามารถนำรถยนต์คันดังกล่าวไปขายทอดตลาดได้ และจะเรียกเงินค่าภาษีสรรพสามิตทั้งจำนวนคืนจากผู้ที่ซื้อรถไปแล้วแต่ไม่สามารถผ่อนต่อได้  (ผู้ซื้อรถไปแล้วแต่ไม่สามารถผ่อนต่อได้ จะต้องคืนเงินให้กรมสรรพสามิตเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับการคืนภาษีรถยนต์คันแรก)

เงื่อนไขอื่นๆ

1. เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ(รถยนต์จดประกอบ)
2. ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ดูอัตราภาษี'รถคันแรก'189 รุ่น ที่จะได้คืนจากหมื่นถึงหลักแสน http://bit.ly/rc8db4

อ้างอิง http://bit.ly/nGn1El

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,595,233 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo