รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:22
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
28 กันยายน 2554   10:23:02  
อากรแสตมป์ กรณีวิธีการคำนวณอากรเพื่อสลักหลังตราสาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3879
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีวิธีการคำนวณอากรเพื่อสลักหลังตราสาร
ข้อกฎหมาย : มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           สำนักงานฯ มีภารกิจที่ต้องตรวจสอบสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการตรวจสอบการชำระอากรเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องตรวจสอบว่า คู่สัญญาของทางราชการมีการชำระอากรหรือไม่ ชำระอากรครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปโดยถูกต้องตามประมวลรัษฎากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอทราบว่า
          ๑. กรณีสัญญาจ้างขนส่งสินค้า สัญญาจ้างดำเนินการก่อสร้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา และสัญญาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ สัญญา มีการแยกประเภทการคำนวณหรือไม่ อย่างไร และมีวิธีการคำนวณอากรเพื่อสลักหลังตราสารอย่างไร การคำนวณต้องรวมหรือแยกภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหรือไม่
          ๒. กรณีตาม ๑. มีระเบียบ หลักเกณฑ์หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           ๑. กรณีประเภทสัญญาจำนวน ๔ สัญญา ดังกล่าว เป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะเป็นการรับจ้างหรือรับทำงานให้โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ๑ บาท ต่อจำนวนเงินตามสัญญา ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างทำของโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามลักษณะแห่งตราสาร ๔. จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ แต่หากฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล เจ้าพนักงานผู้กระทำงานของรัฐบาลโดยหน้าที่ บุคคลผู้กระทำการในนามรัฐบาล องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และไม่เข้าลักษณะเป็นองค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ หรือการพาณิชย์ซึ่งองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์สำหรับสัญญาจ้างทำของนั้น ตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร
          ๒. กรณีสัญญาจ้างทำของซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และมีสินจ้างตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กฎหมายกำหนดให้ชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร ตามข้อ ๒ (๓) และข้อ ๓ (๓) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๓๗) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
เลขตู้ : 73/37728

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,839 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo