รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


19 พฤศจิกายน 2562  10:24
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
24 ธันวาคม 2561   08:15:09  
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักเงินบริจาค
มูลนิธิฯ ได้รับการประกาศกำหนดเป็นสถานสาธารณกุศล และได้ทำกิจกรรมสาธารณกุศลส รวมถึงให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณกุศล โดยได้รับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไปที่สนับสนุนการทำกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงขอทราบว่า

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3122
วันที่ : 2 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักเงินบริจาค
ข้อกฎหมาย : มาตรา 3(4)(ข) มาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           มูลนิธิฯ ได้รับการประกาศกำหนดเป็นสถานสาธารณกุศล และได้ทำกิจกรรมสาธารณกุศลส รวมถึงให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณกุศล โดยได้รับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไปที่สนับสนุนการทำกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงขอทราบว่า
          ๑. มูลนิธิฯ สามารถรับเงินบริจาคและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนเงินบริจาคได้หรือไม่
          ๒. หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๑. มีแนวทางใดที่จะทำให้การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
แนววินิจฉัย           ๑. มูลนิธิฯ ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การบริจาคให้กับมูลนิธิฯ ผู้บริจาคมีสิทธิหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ดังนี้
               ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา เฉพาะการบริจาคเป็นเงินให้แก่มูลนิธิฯ ผู้บริจาคมีสิทธิ นำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าที่บริจาคแต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินที่เหลือหลังจากหักลดหย่อนตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
               ๑.๒ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิฯ เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสิทธินำเงินหรือทรัพย์สิน ที่บริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร
          ๒. หลักฐานการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินตาม ๑. ให้ใช้บันทึกหรือหนังสือใดๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงได้ว่าบริจาคเมื่อใด ผู้ใดบริจาค บริจาคแก่ผู้ใดและจำนวนเงินเท่าใด
เลขตู้ : 73/37714

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,595,231 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo