รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


19 พฤศจิกายน 2562  10:22
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
24 ธันวาคม 2561   08:11:18  
รู้รอบด้านมาตรการประกันชีวิตแบบบำนาญ
กรมสรรพากรได้กำหนดข้อกฎหมาย ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการประกันภัยไว้ในหลายกรณี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการทำสัญญาประกันภัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการประกันชีวิตซึ่งถือเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงภัยและเป็นการออมในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อส่งเสริม การออมและบรรเทาภาระการจ่ายค่าเบี้ยประกันรวมทั้งเงินค่าความเสียหายที่ประชาชนได้รับ โดยที่ผ่านมาได้มีมาตรการสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

รู้รอบด้านมาตรการประกันชีวิตแบบบำนาญ

1_369 

      กมสรรพากรได้กำหนดข้อกฎหมาย ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการประกันภัยไว้ในหลายกรณี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการทำสัญญาประกันภัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการประกันชีวิตซึ่งถือเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงภัยและเป็นการออมในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อส่งเสริม การออมและบรรเทาภาระการจ่ายค่าเบี้ยประกันรวมทั้งเงินค่าความเสียหายที่ประชาชนได้รับ โดยที่ผ่านมาได้มีมาตรการสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้กับผู้มีเงินได้ที่จ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่บิดามารดาที่มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าประกันภัยกลุ่มที่นายจ้างจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้กับ ผู้มีเงินได้เฉพาะส่วนที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ลูกจ้าง คู่สมรส บุพการีและบุตรของลูกจ้าง และให้หักค่าลดหย่อนสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่าจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาท และยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เกิน 10,000 บาท อีกเป็นจำนวนไม่เกิน 90,000 บาท รวมหักค่าลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ฯลฯ แต่ด้วยในปัจจุบันโครงสร้างประชากร ของสังคมไทยมีผู้สูงอายุมากขึ้น ในขณะที่งบประมาณเพื่อการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุมีข้อจำกัด การเตรียมความพร้อมในการสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ในวัยเกษียณจึงมีความสำคัญ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบการให้สิทธิประโยชน์ในการหักค่าลดหย่อนสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 บาท จากปัจจุบันที่ให้หักค่าลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยค่าลดหย่อนจำนวน 200,000 บาท ที่ได้รับสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นต้องเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญตามสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีสาระสำคัญตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,595,212 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo