รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


19 พฤศจิกายน 2562  10:24
ค้นหา
 ข่าวสาร       Page 1
24 ธันวาคม 2561   08:10:45  
ขายอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทุกกรณีหรือไม่
ประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้กิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร เป็นกิจการหนึ่งที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจ-เฉพาะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยให้ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ทำการประเมินตนเองด้วยการยื่นแบบ ภ.ธ.40 เป็น รายเดือน

ขายอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทุกกรณีหรือไม่
ระมวลรัษฎากรได้กำหนดให้กิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร เป็นกิจการหนึ่งที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจ-เฉพาะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยให้ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ทำการประเมินตนเองด้วยการยื่นแบบ ภ.ธ.40 เป็น รายเดือนภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ แต่ภายหลังจากมีการแก้ไขประมวลรัษฎากร โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล- รัษฎากร (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541 ซึ่งมีการกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ยื่นแบบ ภ.ธ.40 ในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พร้อมชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรครั้งใหญ่

บทความในฉบับนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมเรื่องราวอันเกี่ยวกับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร เพื่อนำเสนอว่า ภายหลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยพระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541 แล้ว การขายอสังหาริมทรัพย์ในทุกๆ กรณียังคงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังเช่นเดิมก่อนที่จะมีการแก้ไขบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผู้เขียนจะได้นำเสนอในแง่มุมของบทกฎหมาย และบางส่วนจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนที่อาจยังไม่มีแนววินิจฉัยใดๆ อ้างอิงด้วย

1.การขายอสังหาริมทรัพย์ก่อนมีการแก้ไขประมวลรัษฎากร โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541

ภายหลังจากมีการแก้ไขประมวลรัษฎากรโดยยกเลิกภาษีการค้า และให้ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อการจัดเก็บภาษีจากการขายสินค้าและการให้บริการแทน ในปี พ.ศ. 2535 เป็นผลทำให้การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ซึ่งเดิมอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี การค้า เป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 (6) ได้บัญญัติให้การขายอสังหาริมทรัพย์เป็น ทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด โดยพระราชกฤษฎีกา อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรไว้ในพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534

(ติดตามเนื้อหาเต็มในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนพฤศจิกายน 2550)   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,595,226 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo