รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


15 พฤศจิกายน 2562  00:10
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
24 ธันวาคม 2561   08:11:06  
รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว
ปกติเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อตกลงว่าในกรณีมีกำไรจะนำกำไรสุทธิมาแบ่งปันกันอย่างไร เช่น เงินปันผล หรือส่วนแบ่งของกำไร โบนัสกรรมการ เสมียนพนักงาน และเจ้าหน้าที่ต่างๆ จะต้องสำรองไว้เท่าใด แล้วจึงทำบัญชีจัดสรรขึ้นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน การจ่ายเงินเหล่านี้ เป็น

รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว

6_434 

ปกติเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อตกลงว่าในกรณีมีกำไรจะนำกำไรสุทธิมาแบ่งปันกันอย่างไร เช่น เงินปันผล หรือส่วนแบ่งของกำไร โบนัสกรรมการ เสมียนพนักงาน และเจ้าหน้าที่ต่างๆ จะต้องสำรองไว้เท่าใด แล้วจึงทำบัญชีจัดสรรขึ้นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน การจ่ายเงินเหล่านี้ เป็นการจ่ายที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ แล้วทั้งสิ้น โดยที่บทบัญญัติประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (19) ประมวลรัษฎากร ห้ามลงรายจ่ายทุกกรณีที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว ก็เพราะว่าหลักในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีนี้เป็นการเก็บจากกำไรสุทธิ ถ้ายอมให้มีการจ่ายสำหรับรายจ่ายที่กำหนดขึ้นภายหลังจากทราบกำไรสุทธิแล้ว ก็เท่ากับยอมให้ตัดทอนกำไรสุทธิเพื่อให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยลง หรือไม่มีกำไรสุทธิที่จะนำมาคำนวณ ภาษีเงินได้นิติบุคคลเลยก็เป็นได้ ดังนั้น ถ้าเป็นรายจ่ายโดยกำหนดหลักเกณฑ์อื่น ซึ่งมิได้คำนวณจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี กิจการนั้นก็มีสิทธิ์นำรายจ่ายนั้นมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ เช่น กำหนดให้จ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละของยอดขายหรือยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายเหล่านี้ เป็นต้น

 


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,385 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo