รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


15 พฤศจิกายน 2562  00:10
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
24 ธันวาคม 2561   08:17:23  
ฎีกาภาษี
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 และเป็นสหกรณ์ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จำเลย เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 โจทก์ตกลงทำสัญญาจ้างจำเลยก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลให้แก่โจทก์ โดยจำเลยเป็นผู้จัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาในวงเงิน 44,369,836.01 บาท โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ฎีกาภาษี

4_438_02 

ข้อเท็จจริง
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 และเป็นสหกรณ์ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จำเลย เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 โจทก์ตกลงทำสัญญาจ้างจำเลยก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลให้แก่โจทก์ โดยจำเลยเป็นผู้จัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาในวงเงิน 44,369,836.01 บาท โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ได้ทำสัญญาเป็น 2 ฉบับคือ สัญญาจ้างและสัญญาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ไฟฟ้าบริเวณ ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล โครงการสหกรณ์สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังมีงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ระบุในสัญญา ซึ่งจำเลยได้ จัดทำงานจ้างเสร็จและโจทก์ได้ชำระค่าจ้าง ให้แก่จำเลยครบถ้วนแล้ว แต่ในการจ่ายเงิน ค่าจ้างดังกล่าวโจทก์หักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินค่าจ้างไว้ไม่ครบถ้วน โดยหักไว้เพียง 406,225.59 บาท โดยหักจากเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง และสัญญาจ้างเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้น ต่อมากรมสรรพากรแจ้งว่าจำเลยมีภาระที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดังกล่าวด้วย และโจทก์มิได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากรอีกจำนวน 794,643.51 บาท จำเลยจึงยังคงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จำนวนดังกล่าว ให้แก่กรมสรรพากร

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,381 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo