รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


15 พฤศจิกายน 2562  00:12
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
24 ธันวาคม 2561   08:17:11  
การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินบางกรณีอาจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ซึ่งตามประมวลรัษฎากรมาตรา 91/2(5) บัญญัติให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ ในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่หลายประการ และแม้ว่าการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษี อื่นๆ ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ด้วย แต่ในบทความนี้จะขอนำเสนอความรู้กรณีการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะเท่านั้น

การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

1_425_01 

2_1218

การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
     บุ
คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินบางกรณีอาจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ซึ่งตามประมวลรัษฎากรมาตรา 91/2(5) บัญญัติให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ ในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่หลายประการ และแม้ว่าการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษี อื่นๆ ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ด้วย แต่ในบทความนี้จะขอนำเสนอความรู้กรณีการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะเท่านั้น
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นฐานสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาในเชิงลึกต่อไป โดยมีกรอบการนำเสนอดังนี้

1. สาระสำคัญเบื้องต้น ประกอบด้วยความหมายและประเภทของการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ และฐานภาษีสำหรับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

2. ประเด็นปัญหาที่ควรพิจารณา

3. แนววินิจฉัยที่น่าสนใจ


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,404 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo