รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


15 พฤศจิกายน 2562  00:11
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
13 ตุลาคม 2552   12:58:21  
TAX KNOWLEDGE : ใช้คอมฯ อย่างไรให้ได้ประโยชน์
TAX KNOWLEDGE : ใช้คอมฯ อย่างไรให้ได้ประโยชน์
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 12 เมษายน 2548 10:13 น.
       โลกทศวรรษใหม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้กับชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจ เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเอ็มพีสาม กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือคอมพิวเตอร์
       
       ปัจจุบันนับเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นกลายเป็นปัจจัยที่ 5 หรือปัจจัยที่ 6 ที่มนุษย์จำเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การเก็บข้อมูล การประมวลผล กระพักผ่อนหย่อนใจ
       
       โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็น Desk Top หรือ Note Book หรือ PDA กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งภาคธุรกิจและประชาชนทั่ว
       
       คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันที่การแข่งขันการขายสินค้าหรือการให้บริการอย่างเสรีไร้ขอบเขต
       
       คอมพิวเตอร์สามารถนำมาช่วยลดงานที่ไม่จำเป็น หรือรวบรัดงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผล การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การซื้อขายสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์จึงถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้น
       
       ข้อด้อยอย่างหนึ่งของคอมพิวเตอร์ก็คือล้าสมัยค่อนข้างรวดเร็ว มีอายุการใช้งานสั้นลง ทำให้ภาคธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
       
       ปรัญญาเป็นนักธุรกิจจัดตั้งบริษัททำธุรกิจขายสินค้า มีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เข้าในการใช้งานค่อนข้างมาก เนื่องจากประหยัดเวลาในการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า ด้านบัญชี ภาษีอากร การเงิน แทบทุกฝ่ายของบริษัทใช้คอมพิวเตอร์
       
       เมื่อปรัญญาจำเป็นต้องซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เข้ามาใช้งาน ปรัญญาควรจะมีการวางแผนการซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เมื่อซื้อมาแล้วบริษัทจะได้รับประโยชน์ทางภาษีอากรโดยการนำไปคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ซึ่งทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง
       
       หากปรัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เข้ามาใช้งานตามประมวลรัษฎากรให้สิทธินำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปหักเป็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ 3 วิธีด้วยกัน
       
       คำว่า "เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์" ตามประมวลรัษฎากรให้ความหมายไว้ดังนี้ "ทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เสมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องช่วย หรือเครื่องประกอบกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ไม่รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์"
       

       หากปรัญญาตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เข้ามา รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าใช้ในกิจการด้วยแล้ว จะต้องแยกทรัพย์สินออกเป็น 2 ประเภทคือ
       
       1.เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
       
       1.1 คิดค่าเสื่อมราคาในอัตราไม่เกิน 20% ต่อปี
       1.2 ภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา
       1.3 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน สำหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้ใน 1.2
       
       2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาไม่เกิน 20% ต่อปี
       
       สิ่งที่ปรัญญาจะต้องตัดสินใจในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเข้ามาใช้ในบริษัท
       
       ปรัญญาจะต้องพิจารณาว่าวิธีคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาวิธีใดที่จะทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเพื่อนำไปหักออกจากรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยลง
       
       สิ่งที่ปรัญญาจะต้องระมัดระวังก็คือเมื่อเลือกหักค่าสึกหรอแล้วค่าเสื่อมราคาวิธีใด อัตราใด ต้องใช้วิธีและอัตรานั้นตลอดไป สำหรับทรัพย์สินนั้นหากต้องการเปลี่ยนแปลงต้องขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพกร
       
       *** บทความโดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ***
 

รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร

รับทำบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 สมุทรสาครสมุทรสาครรับทำบัญชี รับทำบัญชี สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี   รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี  รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี 

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,394 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo