รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


15 พฤศจิกายน 2562  00:12
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
13 ตุลาคม 2552   12:59:30  
TAX KNOWLEDGE : ไม่ทราบครับ...ว่าต้องทำอะไรบ้าง
TAX KNOWLEDGE : ไม่ทราบครับ...ว่าต้องทำอะไรบ้าง
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 3 พฤษภาคม 2548 18:47 น.
       ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่สามารถยกมาเป็นข้ออ้างในการกรทำความผิดได้ หลายๆ ครั้งเรามักจะพบว่าเรากระทำความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากเนื้อหาของกฎหมายมีมากมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎมายอาญา หรือกฎหมายอื่นที่ประชาชนคนหนึ่งควรทราบว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่ต้องรับรู้หรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
       
       โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการควรจะต้องทราบว่า อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเอง กฎหมายที่มักจะมีปัญหาที่ทำให้เจ้าของกิจการส่งมากไม่ทราบหรือทราบแต่ไม่ทั้งหมดก็คือ กฎหมาย บัญชี ซึ่งปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีมีอยู่ 3 ฉบับด้วยกัน คือ
       
       1.พระราชบัญญัติการสอบบัญชี พ.ศ.2505
       2.พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
       3.พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
       
       ประวิตต้องการเปิดบริษัททำธุรกิจส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์ไปขายยังต่างประเทศ ประวิตมีความรู้ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์ที่ผ่านการอบรมและการให้คำแนะนำจากหน่วยงานของทางราชการเป็นอย่างดี
       
       เมื่อประวิต เปิดบริษัทได้แล้ว ประวิตรู้ดีว่าจะต้องมีการจัดทำบัญชีและเสียภาษีอากร ประวิตใช้วิธีการจ้างพนักงานบัญชีเข้ามาทำจัดทำบัญชีฝ่ายบัญชีของประวิตมีอยู่ 4-5 คนด้วยกัน ดูแลทั้งบัญชี การเงิน และภาษีอากร
       
       ประวิตเข้าใจว่าเมื่อให้ฝ่ายบัญชีของบริษัทจัดทำบัญชีแล้ว ประวิตก็ไม่ต้องสนใจมากนักไม่ต้องรับผิดชอบงานบัญชี หรือภาษีอากร เพราะได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีได้จัดทำให้แล้ว
       
       แต่หากประวิตมีความรู้ในกฎหมายบัญชีประวิตก็จะพบว่าหน้าที่ของประวิตมีมากกว่านักบัญชีที่ประวิต จ้างมาอีก เพราะกระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2543 ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของกิจการคือเจ้าของกิจการ ซึ่งกฎหมายเรียกว่า "ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี"แต่หากเป็นนักบัญชีกฎหมายเรียกว่า "ผู้ทำบัญชี"
       

       ดังนั้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้เจ้าของกิจการหรือผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายดังต่อไปนี้
       
       1.การเริ่มจัดทำบัญชีของธุรกิจ ประวิตจะต้องจัดทำบัญชีตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
       
       2.จัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด คือ บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชีแยกวันและแยกประเภทอื่น
       
       3.ส่งมอบเออกสารประกอบการลงบัญชีให้แก่ "ผู้ทำบัญชี" ให้ครบถ้วนเพื่อให้บัญชีที่จัดทำสามารถแสดงฐานการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการได้
       
       4.จัดให้มีการปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือนนับแต่วันเริ่มทำบัญชี
       
       5.จัดทำงบการเงินและยื่นงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี ในกรณีที่กิจการเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
       
       6.การเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานประกอบการหรือสถานประกอบธุรกิจหากเก็บไว้ที่อื่นจะต้องแจ้งกระทรวงพาณิชย์ และเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
       
       7.กรณีบัญชีและเอกสารสูญหายหรือเสียหาย จะต้องแจ้งกระทรวงพาณิชย์ภายใน 15 วันนับจากวันที่สูญหายหรือทราบว่าสูญหาย
       
       8.กรณีเลิกประกอบธุรกิจจะต้องส่งมอบบัญชีและเอกสารให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ
       
       9.จัดให้มี "ผู้ทำบัญชี" ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
       
       การที่ประวิตจะทำธุรกิจความรับผิดชอบของประวิตหรือเจ้าของกิจการที่อยู่ 9 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า หากมองเผินๆ น่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชี
       
       แต่โดยกฎหมายแล้วถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของกิจการ หรือ "ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี" ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
       
       หากประวิตไม่ทราบกฎหมายก็มีบทลงโทษตั้งแต่ปรับหรือจำคุก หรือทั้งจำและปรับ ซึ่งประวิตจะอ้างว่าไม่ทราบข้อกฎหมายย่อมฟังไม่ขึ้น นี่แหละครับหน้าที่ของเจ้าของกิจการที่ต้องทราบ
       
       *** บทความโดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ***


 

รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,405 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo