รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


15 พฤศจิกายน 2562  00:08
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
13 ตุลาคม 2552   12:59:56  
TAX KNOWLEDGE : การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
TAX KNOWLEDGE : การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง "ผู้ทำบัญชี"
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 16 พฤษภาคม 2548 10:34 น.
       ช่วงนี้พนักงานของกิจการหลาย ๆ แห่งมักจะมีการขอเจ้าของกิจการเข้ารับการอบรมความรู้ด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร หรือการบริหาร โดยอ้างเหตุผลว่าจะต้องมีการเก็บชั่วโมงการอบรมให้ตามที่กฎหมายบัญชีหรือพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ได้กำหนดให้เข้ารับการอบรมให้ครบ 27 ชั่วโมงภายใน 3 ปี
       
       อัศวินเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งก็เกิดอาการงงว่าทำไมต้องมีการอบรมความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี หากอบรมไม่ครบจะถูกตัดสิทธิหรือพักงานในการเป็นผู้ทำบัญชี เนื่องจากอัศวินไม่ค่อยสนใจพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 หรือไม่ได้ศึกษากฎหมายดังกล่าว ที่ได้กำหนดผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและยื่นเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์
       
       ในแต่ละกิจการเจ้าของกิจการที่กฎหมายเรียกว่า "ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี" ก็คือตัวคุณอัศวินนั่นเอง มีหน้าที่ต้องจัดให้มี "ผู้ทำบัญชี" ในกิจการอย่างน้อย 1 คน และจะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา
       
       คำว่า "ผู้ทำบัญชี" ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543นี้ ได้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้
       
       (1) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรณีที่เป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
       
       (2) หัวหน้าสำนักงาน กรณีที่เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชีที่มิได้จัดตั้งในรูปคณะบุคคล
       
       (3) ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี กรณีที่เป็นสำนักงาน บริการรับทำบัญชีที่จัดตั้งในรูปคณะบุคคล
       
       (4) กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี กรณีที่เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชีที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
       
       (5) บุคคลธรรมดา กรณีที่เป็นผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ
       
       (6) ผู้ช่วยผู้ทำบัญชีตามที่กำหนดใน ข้อ (3)
       
       (7) บุคคลอื่นนอกจากที่ระบุตาม (1)(2)(3)(4)(5) และ (6) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำ บัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
       
       ผู้ทำบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่จะต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ที่ได้บัญญัติไว้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี
       
       โดยผู้ทำบัญชีจะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักสูตรและสถาบันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงในทุกรอบ 3 ปี โดยจะต้องเป็นหัวข้อทางการบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และในแต่ละปีจะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยเริ่มนับตั้งแต่ 1 มกราคม 2548 เป็นปีแรก ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมรวมกันได้ ดังต่อไปนี้
       
       1. การอบรมหรือสัมมนา
       2. การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดำเนินการสัมมนา
       3. การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
       4. การสำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
       5. การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
       6. กิจกรรมอื่นที่อธิบดีประกาศกำหนด
       
       หมายความว่า การอบรมของ "ผู้ทำบัญชี" จะแยกออกเป็น 2 หลักสูตร คือ
       
       1. หลักสูตรบัญชี ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง โดยต้องเข้ารับการอบรมปีละ 6 ชั่วโมง เมื่อครบ 3 ปี ก็จะเก็บชั่วโมงได้ 18 ชั่วโมง หากปีใดอบรมเกิน 6 ชั่วโมงก็จะนับเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น
       
       2. หลักสูตรทั่วไป ไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่นภาษีอากร การบริหาร การจัดการ การเงิน โดยการอบรมจะสามารถอบรม 9 ชั่วโมงให้ครบภายใน 1 ปีก็ได้ หรือทยอยเก็บชั่วโมงอบรม 9 ชั่วโมงภายใน 3 ปีก็ได้
       
       อัศวินในฐานะเจ้าของกิจการหรือผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะต้องให้ "ผู้ทำบัญชี"เข้ารับการอบรมความรู้ด้านบัญชีและความรู้ทั่วไปให้ครบ 27 ชั่วโมงภายใน 3 ปี ก็คงเป็นเรื่องยุ่งยากไม่ใช่น้อยที่ "ผู้ทำบัญชี" จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และจะต้องหาสถาบันที่เข้ารับการอบรมเพื่อออกหลักฐานให้ว่าผ่านการอบรมแล้ว
       
       บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้ทำบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีหลักสูตรให้เลือกเกือบ 60 หลักสูตร
       
       หากผู้ทำบัญชีใดสนใจเข้ารับการอบรมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-831-7300 ที่จะคอยตอบคำถามและให้บริการแก่ผู้ทำบัญชีทุกคนที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเข้ารับการอบรม และในแต่ละปีจะมีการเตือนให้ทราบว่าต้องเข้ารับการอบรมให้ครบชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด
       
       *** บทความ โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร * * *

 

รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,366 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo