รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:23
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
13 ตุลาคม 2552   13:17:54  
TAX KNOWLEDGE : ใบกำกับภาษีกับการทำธุรกิจ
TAX KNOWLEDGE : ใบกำกับภาษีกับการทำธุรกิจ
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 31 กรกฎาคม 2548 10:27 น.
       ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการมีเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หากมีรายได้ตั้งแต่ 1,200,000 บาทขึ้นไปต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 เปลี่ยนเป็น 1,800,000 บาทต่อปี) มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
       
       นอกจากจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งต้องออกใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานให้กับผู้ซื้อหรือผู้รับบริการอีกด้วย และในแต่ละเดือนยังคงมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปโดยการยื่นแบบ ภ.พ.30 นำส่งกรมสรรพากร
       
       ใบกำกับภาษี (TAX INVOICE) จึงเป็นเอกสารสำคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทำในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น
       
       ในกรณีของการขายสินค้า ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีพร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อในทันทีที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ แต่ในกรณีของการให้บริการผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีต่อเมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการ พร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ใบกำกับภาษีต้องจัดทำอย่างน้อย 2 ฉบับ ต้นฉบับส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ส่วนสำเนาผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษีขาย
       
       ในการออกใบกำกับภาษีจะต้องออกเป็นรายสถานประกอบการ เว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรจะกำหนดเป็นอย่างอื่น สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและผู้นำเข้าต้องเรียกใบกำกับภาษีจากผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ
       
       "ใบกำกับภาษี" ยังหมายรวมถึง ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอื่น และใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร หรือ กรมสรรพสามิต ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
       
       ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
       
       ผู้ที่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้เฉพาะผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 หรือร้อยละ 0 เท่านั้น ซึ่งมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อ
       
       สำหรับกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อแต่อย่างใด ห้ามมิให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนต่อไปนี้ออกใบกำกับภาษี
       
       1) ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้ให้ตัวแทนของตนออกใบกำกับภาษีแทนตน
       
       2) ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ทรัพย์สินถูกนำออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นโดยบุคคลอื่น
       
       3) ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ
       
       ประเภทของใบกำกับภาษี และผู้มีสิทธิออกในกรณีต่าง ๆ
       
       ผู้ประกอบการจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี ซึ่งใบกำกับภาษีมีทั้งประเภทที่เป็นแบบเต็มรูปและแบบย่อ รวมทั้งใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ตลอดจนใบเสร็จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่วนราชการเป็นผู้ออก ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะมีสิทธิออกใบกำกับภาษีแบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะของการประกอบกิจการดังนี้
       
       1. ใบกำกับภาษีเต็มรูป ตามมาตรา 86/4
       2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่กรอกด้วยมือ ตามมาตรา 86/6
       3. ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ตามมาตรา 86/7
       4. ใบเพิ่มหนี้ ตามมาตรา 86/9
       5. ใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10
       6. ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยส่วนราชการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 86/14
       
       หากท่านเป็นผู้ประกอบธุรกิจจะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ ในขณะเดียวกันถ้าท่านเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการท่านมีหน้าที่ขอใบกำกับภาษีจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการทุกครั้ง และที่สำคัญใบกำกับภาษียังนำไปชิงโชคกับกรมสรรพากรได้อีกด้วย

รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,848 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo