รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  05:08
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
13 ตุลาคม 2552   13:20:02  
Tax Knowledge:ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
Tax Knowledge:ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 31 พฤษภาคม 2549 15:03 น.
       กิจการอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ผลิตสินค้าเป็นกิจการที่ต้องใช้พนักงานเป็นจำนวนมากกว่าธุรกิจประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายผลิต ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสำนักงาน มักจะมีพนักงานที่เข้าทำงานในแต่ละกะเป็นจำนวนมาก
       
       ในการบริหารจัดการพนักงานมักจะมีปัญหาเรื่องของคนมากกว่าเรื่องของกระบวนการผลิต เพราะปัญหาของคนแก้ยากกว่าตัวสินค้าหรือบริการ กิจการที่ขายสินค้า ผลิตสินค้า หรือให้บริการที่มีพนักงานจำนวนมากมักจะมีพนักงานบางส่วนลาออกไปทำงานในกิจการอื่นเป็นประจำ ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายบุคคลจึงต้องสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากอยู่กับกิจการต่อไป การสร้างแรงจูงใจที่นอกเหนือจากการจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นยังมีอีกวิธีหนึ่งที่นิยมทำกันเป็นประจำก็คือ การให้สวัสดิการแก่พนักงาน กิจการใดให้สวัสดิการแก่พนักงานได้ดี คนงานส่วนใหญ่ก็อยากทำด้วยไม่อยากย้ายไปไหน
       
       การให้สวัสดิการแก่พนักงานจึงเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับว่านายจ้างต้องจัดให้แก่ลูกจ้าง เช่น จัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงาน จัดให้มียาหรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดให้มีการแข่งกีฬาภายใน จัดให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
       
       ดังนั้นคำว่า "สวัสดิการพนักงาน" ก็คือสิ่งที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเพื่อให้ผู้จ้างมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในการทำงานดีขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี 2541
       
       แต่อย่างไรก็ดี นายจ้างบางรายก็อาจจะมีการให้สวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายแรงงานกำหนดก็สามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และทำให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น การให้สวัสดิการแก่พนักงานหากสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อย 5 คน เพื่อเสนอแนะหรือร่วมหารือกับฝ่ายนายจ้างในการจัดให้มีสวัสดิการแก่ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
       
       การให้สวัสดิการแก่พนักงานในเรื่องของการรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคมแล้ว บางกิจการยังมีการให้สวัสดิการพนักงานในการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมนอกจากเหนือจากการประกันสังคมเพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจมากขึ้น โดยการให้พนักงานมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริง
       
       การที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้สิทธิสวัสดิการพนักงานเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริงโดยมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดมาแสดง ประมวลรัษฎากรก็ให้สิทธิแก่นายจ้างสามารถนำค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมาถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (4) กำหนดให้เงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ หรือจ่ายแทนลูกจ้างเป็นค่ารักษาพยาบาล สำหรับ
       
       (ก) ลูกจ้าง สามี ภริยา บุพการีหรือผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับการรักษาพยาบาลที่กระทำในประเทศไทย
       
       (ข) ลูกจ้างในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศในขณะที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ในต่างประเทศเป็นครั้งคราว
       
       ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น ย่อมได้รับยกเว้นไม่ต้องถือเป็นเงินได้ของพนักงาน และนายจ้างสามารถนำค่ารักษาพยาบาลมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม ปัญหาอย่างหนึ่งที่มักจะพบกันอยู่บ่อย ๆ ในทางปฏิบัติหลายบริษัทมักจะมีการกำหนดวงเงินในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไว้ เช่น บริษัทประกอบกิจการผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูปจำหน่าย บริษัทได้จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
       
       โดยระเบียบของบริษัทกำหนดวงเงิน กรณีเจ็บป่วยทั่วไปของพนักงานทุกระดับไว้ไม่เกินคนละ 50,000 บาทต่อปี แต่ปรากฏว่า ในบางกรณีค่ารักษามีจำนวนเกิน 50,000 บาท ซึ่งเกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัท แต่เนื่องจากพนักงานผู้นั้นเป็นผู้ที่ทำงานให้กับบริษัทมาเป็นเวลานานและเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทจึงให้ความช่วยเหลือในค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด
       
       ในกรณีบริษัทมีระเบียบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานทุกระดับไว้ไม่เกินคนละ 50,000 บาทต่อปี เมื่อบริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานคนใดเกิน 50,000 บาท ซึ่งเกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัท เงินค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 50,000 บาท ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวและมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
       
       บริษัทจึงไม่มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่พนักงานได้รับจากบริษัทเข้าลักษณะเป็นเงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้าง ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (4) (ก) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
       
       สิ่งที่นายจ้างหรือบริษัทจะต้องระมัดระวังในการให้สวัสดิการแก่พนักงานกรณีค่ารักษาพยาบาลจะต้องมีการกำหนดเป็นระเบียบสวัสดิการพนักงาน ต้องให้สวัสดิการนี้แก่พนักงานทุกคนหากเข้าหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนด และหากมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกินกำหนด ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินบริษัทจะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
       
       * * * บทความโดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร * * *

รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


รับทำบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 สมุทรสาครสมุทรสาครรับทำบัญชี รับทำบัญชี สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี   รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี  รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี 

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,780 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo