รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:23
ค้นหา
 ข่าวสาร         Page 1
24 ธันวาคม 2561   07:45:52  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจ้องถอนทะเบียนบริษัทร้าง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การถอนทะเบียนบริษัทร้าง หวังทำให้ข้อมูลทะเบียนบริษัทที่มีอยู่ให้เป็นระบบและตรงกับความเป็นจริง จะได้นำไปประเมินภาพรวมเศรษฐกิจที่ถูกต้องมากขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การถอนทะเบียนบริษัทร้าง หวังทำให้ข้อมูลทะเบียนบริษัทที่มีอยู่ให้เป็นระบบและตรงกับความเป็นจริง จะได้นำไปประเมินภาพรวมเศรษฐกิจที่ถูกต้องมากขึ้น
       
       นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ข้อมูลทะเบียนบริษัท ถือเป็นข้อมูลที่สามารถบอกได้ว่าบริษัทเหล่านั้นมีตัวตน และกำลังประกอบกิจการอยู่ ถ้าหากบริษัทใดไม่ได้ประกอบกิจการแล้ว และไม่ได้ทำการจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชื่อของบริษัทนั้นก็ยังจะปรากฏอยู่ในทะเบียน ทำให้ข้อมูลของบริษัทที่กรมฯ มีอยู่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และอาจสร้างความเข้าใจผิดได้ ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ออกระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางเพิ่มเติม เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การถอนทะเบียนบริษัทให้เป็นบริษัทร้างให้เป็นระบบและตรงกับเหตุการณ์ความเป็นจริงเป็นสำคัญ
       
       ทั้งนี้ โดยมีข้อสันนิษฐานว่า บริษัทมิได้ทำการค้า หรือประกอบการงาน หรือไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อถอนทะเบียนบริษัทให้เป็นบริษัทร้าง ดังนี้ คือ บริษัทใดมิได้ส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี นับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังลงไป หรือบริษัทที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี มิได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับแต่วันรับจดทะเบียนเลิกบริษัท และนายทะเบียนได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ส่งรายงานการชำระบัญชี หรือให้มาจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ที่ลงในคำบอกกล่าวแล้ว แต่ผู้ชำระบัญชีมิได้ปฏิบัติตาม หรือ นายทะเบียนมีมูลเหตุอื่นที่เชื่อได้ว่าบริษัทมิได้ประกอบการ
       
       ส่วนกรณีที่บริษัทไม่มีสำนักงานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้ เป็นมูลเหตุที่เชื่อได้ว่าบริษัทมิได้ประกอบการ โดยนำข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานภาครัฐว่าได้ตรวจสอบพบบริษัทไม่มีที่ตั้งสำนักงานตามที่จดทะเบียนไว้ หรือประชาชนร้องเรียนว่ามีการแอบอ้างใช้บ้านเลขที่ หรือได้ยกเลิกการให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่แล้ว แต่บริษัทไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงาน หรือได้แจ้งว่าบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการตามสถานที่ตั้งที่จดทะเบียนไว้แล้ว มาตรวจสอบข้อเท็จจริงจนได้ข้อยุติว่าบริษัทไม่มีที่ตั้งสำนักงานตามที่จดทะเบียนไว้จริง ซึ่งการทำข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงจะได้นำข้อมูลไปพิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศได้ถูกต้องมากขึ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สำนักทะเบียนธุรกิจ โทร. 0-2547-4431 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th ได้


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,843 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo