รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:24
ค้นหา
 ข่าวสาร         Page 1
24 ธันวาคม 2561   07:34:21  
เกณฑ์การรับรู้รายได้ และรายจ่ายทางภาษีอากร (4)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เฉลี่ยรายได้ทำอย่างไร และการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิเฉลี่ยรายได้ (Average Income Method) ต้องทำอย่างไร


กรมสรรพากรยังได้ออกหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้รายจ่ายเพื่อการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.155/2549 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528

โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ต่อดังนี้

ปุจฉา มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เฉลี่ยรายได้ อย่างไร

วิสัชนา การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิเฉลี่ยรายได้ (Average Income Method)

1. สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2550 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือกิจการให้บริการตามสัญญาระยะยาวแก่สมาชิก ให้มีสิทธิเลือกรับรู้รายได้เกี่ยวกับการประกอบกิจการดังกล่าว สำหรับรายได้ที่เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บ ไม่ว่ารายได้นั้นจะเกิดจากการผ่อนชำระ หรือชำระครั้งเดียว และไม่ว่าจะเรียกเก็บในลักษณะเงินค่าสมาชิก เงินประกันมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกันได้ ดังนี้ (1) เลือกรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ โดยนำรายได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้เริ่มให้บริการทั้งจำนวน หรือ (2) เลือกรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิแบบเฉลี่ยรายได้ โดยเฉลี่ยรายได้ดังกล่าวตามส่วนของจำนวนปีตามสัญญา แต่ไม่เกิน 10 ปี รอบระยะเวลาบัญชีนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้เริ่มให้บริการก็ได้ อนึ่ง กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติ สำหรับกรณีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการสนามกอล์ฟ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.39/2537 ลงวันที่ 11 มกราคม 2537 ว่า กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับค่าสมาชิก เงินประกัน เงินมัดจำ หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งที่ เกิดจากการผ่อนชำระ หรือชำระครั้งเดียว โดยมีการคืนเงินดังกล่าวให้แก่สมาชิกตามข้อตกลงหรือสัญญาการเป็นสมาชิก ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการสนามกอล์ฟนำเงินดังกล่าวมาถือเป็นรายได้เพื่อรวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากรด้วย โดยให้ถือเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้เริ่มให้บริการแก่สมาชิกรายนั้นๆ หรือจะนำรายได้นั้นมาเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีตามสัญญาการให้บริการก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปี และให้นำมารวมคำนวณเป็นรายได้ตามส่วนเฉลี่ยนั้น ต่อมาเมื่อได้มีการคืนเงินประกันหรือเงินมัดจำ ฯลฯ ให้แก่สมาชิกตามข้อตกลงหรือสัญญาการเป็นสมาชิก ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการสนามกอล์ฟนำเงินประกันที่ได้คืนให้แก่สมาชิกมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้คืนเงินให้แก่สมาชิก

2. สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป เป็นไปตามข้อ 3.7 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.155/2549 ดังนี้ การคำนวณรายได้ และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือกิจการให้บริการตามสัญญาระยะยาวแก่สมาชิกให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องนำรายได้ที่เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บในลักษณะเป็นเงินก้อนเพื่อตอบแทนการให้บริการทั้งจำนวน ไม่ว่ารายได้นั้นจะเกิดขึ้นจากการผ่อนชำระหรือชำระครั้งเดียว และไม่ว่าจะเรียกเก็บในลักษณะเงินค่าสมาชิก เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกันมารวมคำนวณเป็นรายได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้เริ่มให้บริการ หรือจะนำรายได้นั้นมาเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีตามสัญญา แต่ไม่เกินสิบปี และนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามสัญญา แต่ไม่เกินสิบรอบระยะเวลาบัญชีนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้เริ่มให้บริการก็ได้ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้มีการจ่ายคืนเงินค่าสมาชิก เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกันตามข้อตกลงหรือสัญญา ให้นำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้จ่ายคืนเงิน การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว เท่ากับเป็นการยอมรับแนวทางปฏิบัติ (Ruling) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.39/2537 ให้เป็นกฎหมาย ซึ่งนับเป็นทางออกที่ดี และสวยงามอย่างหนึ่ง และเป็นการสร้างมาตรฐานในการเสียภาษีอากรของธุรกิจประเภทนี้ให้ชัดเจนว่าสามารถเลือกปฏิบัติในการเรียกเก็บเงินค่าสมาชิก เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกันได้สองวิธีโดยเรียกเก็บมาเป็นรายได้โดยไม่ต้องคืนให้แก่สมาชิก หรือเลือกที่จะคืนให้แก่สมาชิกในภายหลังก็ได้

SMaccounting.com


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,856 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo